ຄະນະກຳມະການ

ຄະນະກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ຮສ. ປອ. . ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ – ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ – ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ – ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວຍີ່ປຸ່ນ

ປອ. ໄກສອນ ເພັງໂສພາ – ຫ້ອງການສຶກສາ ຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ຮສ. ປອ. ບົວດຳ ແສງຄຳຄຸດລາວົງ – ຫ້ອງການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປອ. . ວັນແສງ ຈຸນລະມະນີ – ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ຮສ. ປອ. ສີທອງ ທອງມະນີວົງ – ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ຮສ. ປອ. ຈັນດາ ວົງສົມບັດ – ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ປອ. ວັນນະພອນ ພຸດທະນາ – ຄະນະກະເສດສາດ

ຮສ. ບຸນທ່ຽງ ພົມມະຈັນ – ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ຮສ. ປອ. ຄຳຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ – ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ປອ. ບຸນທະວີ ສໍສຳພັນ – ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ຮສ. ປອ. ລຳພົງ ວໍລະດີ – ຄະນະອັກສອນສາດ

ປອ. ອຸ່ນຫຼ້າ ສີວັນເພັງ – ຄະນະຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ຮສ. ປອ. ສີຖານ ສຸຂະວົງ – ຄະນະສຶກສາສາດ

ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ – ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຮສ. ປອ. ສຸກັນ ຈິດປັນຍາ – ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ປອ. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ – ຄະນະວິທະຍາສາດການກິລາ

ປອ. ສາຍທອງ ວິໄລວົງ – ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ປອ. ຄຳຫຼ້າ ອິນຄະວິໄລ – ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ທ່ານ. ສີວິໄລ ບຸດພົມວິຫານ – ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ຄະນະປະສານງານ

ປທ. . ຈັນທະໜອມ ເດືອນມະນີ – ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ປຕ. . ກອນ ຈັນທິກຸນ – ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ