ວາລະກອງປະຊຸມ ລວມ

ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020

ເວລາລາຍການຜູ້ຮັບຜິດຊອບສະຖານທີ່
8:00-8:30ລົງທະບຽນຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫ່ຍ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
8:30-8:40ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ແນະນຳແຂກ ທ່ານ ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ
8:40-8:50ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມທ່ານ ອະທິການບໍດີ ມຊ 
8:50-9:10ສະຫຼຸບວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ ໃນອານາຄົດທ່ານ ຮສ.ປອ. ສົມຈັນ  ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ
9:10-9:30ຜົນກະທົບ COVID-19 ຕໍ່ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທ່ານ ວິລະນະ ສອນນະສິນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
9:30-9:50UNMASKING THE IMPACTof COVID-19 on Asia’s Most Vulnerable Childrenທ່ານ ພູວີ ວິໄລWorld Vision
9:50-10:10Mainstreaming agriculture commercialization in Lao PDR ປອ. ຄຳພູ ຜຸຍຍະວົງNAFRI/SDC
10:10-10:30ຖ່າຍຮູບລວມກຸ່ມ ແລະ ອາຫານຫວ່າງແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
10:30-10:50Commercial investments in land and their potentials and challenges for sustainable development in Lao PDRMr. Vong NanhthavongCentre for Developmentand Environment (CDE)
10:50-11:10ບົດບາດການເຂົ້າຮ່ວມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ້ມສາກົນ (GVCs) ຕໍ່ກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ.ປອ. ຈັນຜາສຸກ ວິດາວົງກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະ ການຄ້າ
11:10-11:30Potentials and Challenges for Hemp Developent as a New Industrial crop in the Lao PDRປອ. ສາຍທອງ ວິໄລວົງຫຄບ/ມຊ
11:30-11:50ການ​ສົນ​ທະ​ນາຫົວ​ຂໍ້​ພິ​ເສດ​: Mainstreaming agriculture commercialization in Lao PDRປອ. ປາລິກອນ ທະລົງແສງຈັນ (NAFRI)ທ່ານ ນາງ ແສງພະຈັນ ສອນທະວິໄຊ (SDC)
11:50-12:20ເປີດງານວາງສະແດງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ອະທິການບໍດີ ມຊ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນສະຖານທີ່ງານວາງສະແດງ
12:20-13:30​ຮັບປະທານ ອາຫານທ່ຽງແຂກທີ່ຖືກເຊີນສະໂມສອນໃຫ່ຍ
13:30-16:30ນຳສະເໜີບົດຄວາມຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ປະທານ ຫ້ອງປະຊຸມ ເບິ່ງຕາຕະລາງແຕ່ລະຫ້ອງປະຊຸມ 

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020

ເວລາລາຍການຜູ້ຮັບຜິດຊອບສະຖານທີ່
8:30-10:00ສຶບຕໍ່ນຳສະເໜີບົດຄວາມວິຊາການ ແລະ ຊົມການວາງສະແດງ ປະທານຫ້ອງປະຊຸມເບິ່ງຕາຕະລາງແຕ່ລະຫ້ອງປະຊຸມ
10:00-10:15ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
10:15-12:00ສຶບຕໍ່ນຳສະເໜີບົດຄວາມວິຊາການ ແລະ ຊົມການວາງສະແດງ ປະທານຫ້ອງປະຊຸມເບິ່ງຕາຕະລາງແຕ່ລະຫ້ອງປະຊຸມ
12:00-13:15ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງແຂກທີ່ຖືກເຊີນ
13:30-15:00ສຶບຕໍ່ນຳສະເໜີບົດຄວາມວິຊາການ ແລະ ຊົມການວາງສະແດງ ປະທານຫ້ອງປະຊຸມເບິ່ງຕາຕະລາງແຕ່ລະຫ້ອງປະຊຸມ
15:00-15:15ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
15:15-16:00ສຶບຕໍ່ນຳສະເໜີບົດຄວາມວິຊາການ ແລະ ຊົມການວາງສະແດງ ປະທານຫ້ອງປະຊຸມເບິ່ງຕາຕະລາງແຕ່ລະຫ້ອງປະຊຸມ