ຫ້ອງເບີ 4 (E2) ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ປະທານຫ້ອງປະຊຸມ: ຮສ. ປອ. ຈັນດາ ວົງສົມບັດ ຄະ​ນະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ພາກບ່າຍ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020 

ເວລາຫົວຂໍ້ຜູ້ນຳສະເໜີ
13:30-13:50Climate Change in Laos PDR: Case Study of Paksong Districtປອ. ສາຍຄຳ ວໍລະເດດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
13:50-14:10ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານສາກົກ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນນາງ ກັນຫາ ແສງມະນີ
14:10-14:30ຄວາມທ້າທາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ບ້ານຫາງລ້ອງ, ເມືອງຊໍາໃຕ້, ແຂວງຫົວພັນປອ. ນ. ສົມຄິດ ບູລິດໍາ
14:30-14:50ກົນໄກໃນການປ້ອງກັນໄຟປ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນປທ. ວັນສະເຫຼີມ ແພງວິຈິດ ປທ. ແສງມະນີ ບຸດທະວົງ ປທ.ນ.ລັດສະນີດາ ອ່ອນຕາວົງ ປທ. ນ. ລຳໄມ ສີອຳໄພປອ.ຈິດຕະນາ ພົມພິລາ
14:50-15:10ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
15:10-15:30ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະ ວິ​ເຄາະ​​ຄຸນນະພາບນໍ້າເຂດ​ພູ​ຈ​ອມ​ວ​ອຍ ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊໂສພາ ແກ້ວອິນແປງ ວັນແສງ ຈຸນ​ລະມະນີ ເພັງໄຊ ດີວັນໄຊ 
15:30-15:50ການສຶກສາ ແລະ ການສໍາຫຼວດຄຸນນະພາບດິນເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊບຸນເທວາ ຫຼວງສຸພົມບຸດດາ ເສັງທອງສາແກ້ວມະນີ ໄທພະຈັນ
15:50-16:10ສຶກສາແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຂດປ່າສະຫງວນ ພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊດ້ວຍແບບຈໍາລອງຄະນິດສາດລີຊັດເຕີ ລີເລ່ຍນູທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງເກດຕິສັກ ໄຊຊະນະດາສີຜຸຍ ສຸກສົມຫວັງ                   
16:10-16:30ສຶກສາຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ການຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕູພືດກຸ່ມ ອໍກາໂນຄລໍຣີນ ແລະ ອໍກາໂນຟອສເຟຕ ໃນນໍ້າຕອນ ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບຸດດາ ເສັງທອງສາ ເພັງໄຊ ດີວັນໄຊ ເກຊິນີ ພົມແກ້ວນາ 
16:30-16:50ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນຂອງຄົວເຮືອນ ຢູ່ເຂດບ້ານຕາດທອງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສິນໄຊ ວົງພະຈັນຈິນສະໝຸດ ແກ້ວສຸດທາ ຄຳຕັນ ແດນສະຫວັນ ອຳພອນ ຈົມໄຊທອງ 
16:30-16:50ສົນທະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ

ຫ້ອງເບີ 4: ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ປະທານຫ້ອງປະຊຸມ: ຮສ. ປອ. ຈັນດາ ວົງສົມບັດ ຄະ​ນະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ພາກເຊົ້າ ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020

ເວລາຫົວຂໍ້ຜູ້ນຳສະເໜີ
08:30-08:50ການສຶກສາການປົນເປື້ອນຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກໃນແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ດິນຕະກອນ ບໍລິເວນບຶງທາດຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວິມາລາ ອາລຸນພຸດຄຳ ສິງພາຈອນບຸນພັກ ລໍເບຣຍຢາວດາວອນ ແກ້ວມະນີ
08:50-09:10Occurrence of Microplastics in Fish, That-Luang Swamp, Saysettha District, Vientiane capitalChittaphone Banditvong Ravikoun Vatthanavong Bounphak Lobriayao Davone Keomany
09:10-09:30ການຄຸ້ມຄອງດິນບໍລິເວນນໍໍ້າເຊຈໍາພອນຂອງສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຫຼວງລາດກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
09:30-09:50ການປະເມີນຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທ່ານ ວິລະກອນ ມະນີພູໃສກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
09:50-10:10ການສຶກສາລັກສະນະໂຄງສ້າງເສັ້ນຊື່ຮອຍເລື່ອນເທິງຫນ້າດີນ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຢູ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນປອ ວິລະສິດ ພົມສຸວັນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
10:1010:30ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
10:30-10:50ສຶກສາຄວາມເຂັ້ມແສງຕາເວັນ ອຸນຫະພູມ ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ ໃນເຂດພູຈອມວອຍປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສປປລາວວາດສະໜາ ຄໍາວົງສາແຫຼມທອງ ລັດດາວົງຄໍາປອນ ມູນພູມີ ພູແກ້ວຖາທິລາດໄພທູນທະວີໄຊ
10:50-11:10ການກວດ​ວັດແທກ ແລະ ວິ​ເຄາະ​ຫາທາດ​ກຳ​ມັນ​ຕະ​ພາບ​ລັງ​ສີ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ດິນ​ຂົງ​ເຂດ ​ພູ​ຈອມວອຍ, ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊສູນທອນ ສິງສຸໂພສອນໄຊ ໄຊເຮືອງສີສັກໄຊ ໂສມປະສີດ
11:10-11:30ສຶກສາອຸທົກທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ໂຄງສ້າງທໍລະນີວິທະຍາເຂດພູຈອມວອຍ ປ່າສະຫງວນ ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສປປ ລາວສູນທອນ ສິງສຸໂພວຽງທອງ ໄຊຍະວົງສັກໄຊ ໂສມປະເສີດທ່ຽງສະໝອນ ຊ້ວນສວນດາວ
11:30-11:50ການນຳໃຊ້ການສືບຢັ່ງທາງໄກ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ ເພື່ອກວດກາການປ່ຽນແປງການປົກຫູ້ມຂອງປ່າໄມ້ ແລະການນຳໃຊ້ທີ່ດີນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວປອ ນ. ວິຣະນີ ແສງຈັນທຣກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
11:50-12:00ສົນທະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
12:00-13:30ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງແຂກທີ່ຖືກເຊີນ

ຫ້ອງເບີ 4: ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ພາກບ່າຍ ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020

ປະທານຫ້ອງປະຊຸມ: ຮສ. ປອ.  ອຸ່ນຫລ້າ ສີວັນເພັງ ຄະ​ນະ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ

ເວລາຫົວຂໍ້ຜູ້ນຳສະເໜີ
13:30-13:50Determination of Arsenic species in Rice (Case study vicinage of quarry excavation area: Arngnoy Village Sungthong District, Vientiane capital)Bounphak Lobriayao Nakhonekham Phichit Noynita Xaiyabountha
13:50-14:10ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຕອບສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນາງ ສຸດາວີ ແກ້ວປະເສີດກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
14:10-14:30ທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຍກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງວິລະນະ ສອນນະສິນ
14:30-14:50ການປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນຂອງສາມບໍ່ບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກໃນເຂດແຫຼມອິນດູຈີນເພັດຍະສອ ໄຊປັນຍາຈິຣະ ຕາເກະມູຣະຊາດ ຈ່ຽມໄຊສີ
14:50-15:10ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
15:10-15:30ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຟາມໝູດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທາງຊີວະເພື່ອຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງອຽບ ແກ້ວວົງສາກອງຄໍາ ອິນອໍາໄພກຸນຕີ ຍົດລືໄຊ
15:30-15:50ການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຈາກຊຸມຊົນໂດຍໃຊ້ຕົ້ນຜື, ຕົ້ນລັງກາ ໃນແບບຈໍາລອງແບບປະສົມ ບຶງໜອງທາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສົມສະໜຸກ ສີລິບຸນທັນສາຍຄໍາ ສີທະວົງໄຊປະເສີດ ສີລິບຸນທັນອານຸສອນ ໄຊສົງຄາມ
15:50-16:10ສຶກສາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ການເກີດພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ກໍລະນີສຶກສາ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປທ. ນ. ປາລະມີ ຈັ້ງລືໄຊ
16:10-16:30ສົນທະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ