ຫ້ອງເບີ 5 (L2, ຊັ້ນ2) ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ປະທານຫ້ອງປະຊຸມ: ຮສ. ປອ. ສີຖານ ສຸຂະວົງ ​ຄະ​ນະ​ສຶກ​ສາ​ສາດ

 ພາກບ່າຍ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020 

ເວລາຫົວຂໍ້ຜູ້ນຳສະເໜີ
13:30-13:50ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດປທ. ວັນນະສຸກ ບົວສັງທອງ ປອ. ໜຽວ ສີລາວົງ
ປທ. ຄຳເຜີຍ ພິພັກຂະວົງປທ. ຄໍາເມີງ ສີບຸນເຮືອງ
13:50-14:10ການນຳໃຊ້ວິທີການສອນແບບ TGT ເຂົ້າໃນການຮຽນ – ການສອນວິຊາພາສາລາວ: ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ຊັ້ນ ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສາທິດ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດປທ.ໄພວັນ ພັດທະທໍາມະວົງຮສ. ປອ. ສີຖານ ສຸຂະວົງປອ. ໜຽວ ສີລາວົງ
ປທ. ຄໍາເມີງ ສີບຸນເຮືອງ
14:10-14:30ປຽບທຽບຜົນການຮຽນກ່ຽວກັບວິຊາຄະນິດສາດ ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງຕ່າງກັນປທ. ພອນສີ ເວທະນາຮສ.ປອ.ສີຖານ ສຸຂະວົງປອ.ສອນເພັດ ສີຫາະລາດ
ປທ. ເພັດສະຫວັນ ອານຸວົງ
14:30-14:50ການສະເໜີພຶດຊະຄະນິດໃນຮູບແບບເລຂາຄະນິດ ໂດຍນໍາໃຊ້ Algebra TilesVisualization Algebra on Geometry Form by Algebra Tilesປທ. ຕົວວື່ ວື່ 
14:50-15:10ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
15:10-15:30ການບໍລິຫານຈັດການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ; ກໍລະນີສຶກສາKethsana Kanyasan Daisuke NonakaAthithouthay Chatouphonexay
15:30-15:50ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ໃນວິຊາ ວິເຄາະຫຼັກສູດ ສໍາລັບນັກສຶກສາປີທີ 2 ສາຂາຄູປະຫວັດສາດ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ປທ. ພູວິນິດ ທໍາມະບານວົງ ປທ. ສີສຸວັນ ແສງຈັນທະວົງ ປທ. ສົມເພັດ ຈັນທະລັງສີ
15:50-16:10ສຶກສາສົມທຽບຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນພາສາລາວ ແລະພາສາໄທ:ຄໍາສັບຕ່າງກັນຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ຄໍາສັບຄືກັນຄວາມໝາຍຕ່າງກັນສຈ. ປອ. ບົວລີ ປະພາພັນຮສ. ປອ. ບຸນເລີດ ແສງສຸລິນຮສ. ນູ ໄຊ​ຍະສິດ​ທິ​ວົງຮສ. ແສງ​ຟ້າ ໂຫລານຸພາບ
16:10-16:30ສົນທະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ

ຫ້ອງເບີ 5: ການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ປະທານຫ້ອງປະຊຸມ: ປອ. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ ຄະ​ນະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ກິ​ລາ

ພາກເຊົ້າ ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020

ເວລາຫົວຂໍ້ຜູ້ນຳສະເໜີ
08:30-08:50ການຕັ້ງຊື່ໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ ໃນ ສປປ. ລາວ  ນ.ຫອມມາລາ ເພັນສີຊະນະວົງ  ນ.ບຸດສະບາ ແພງດວງ
08:50-09:10Students’ Perceptions of the Effectiveness of English Language Teaching in Lao PDRThouankham Soukchaleun
09:10-09:30ບັນຫາທີ່ອາຈານປະເຊີນໃນການສອນນັກສຶກສາພິການຕາຢູ່ພາກວິຊາພາສາອັງກິດຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດMs.Vongphet PHIMMACHACK
09:30-09:50DEVELOPING A LEARNING ENGLISH PROGRAM THROUGH MOBILE PHONE IN E-LEARNING WEB SYSTEM IN A LAO SECONDARY CONTEXTLAMPHONG VOLADYPHOSY CHANMINGXAYAPHET 
09:50-10:10Study of Some Restricted Integer PartitionsSonexay Songvilay Parnthong VongbounsyThongsouk SaybounheaungSackmone Sirisack
10:1010:30ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
10:30-10:50ຕົວແບບການພະຍາກອນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມຮັກລະຫວ່າງຄູ່ບ່າວສາວທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮືອງບຸນສະໜອງ ສູນວໍລະວົງ
10:50-11:10ການວິເຄາະ Bifurcation ຂອງລະບົບການລ່າສັດ ແບບແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ການຕອບສະໜອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດBounsanong SounvoravongJianping GaoShangjiang Guo
11:10-12:00ສົນທະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
1200:-13:30ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງແຂກທີ່ຖືກເຊີນ

ຫ້ອງເບີ 5: ການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ປະທານຫ້ອງປະຊຸມ: ປອ. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ ຄະ​ນະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ກິ​ລາ

ພາກບ່າຍ ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020

ເວລາຫົວຂໍ້ຜູ້ນຳສະເໜີ
13:30-13:50ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຝຶກແອບກິລາຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່່ອງ ຈະມີຜົນຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍສົມພູ ພົງສາ
13:50-14:10ອັນຕະລາຍໃນການນຳໃຊ້ ສານຕ້ອງຫ້າມໃນວົງການກິລາດຣ. ອາລົງກອນ ເພັງສະຫວັນ (ມວສ)
14:10-14:30ການພັດທະນາສະມັດຖະພາບຂອງນັກກິລາປອ. ເວີນສະຫວັນ ສີວິໄຊ
14:30-14:50Analysis of characteristic of scoring and determination of critical phase of the goal in top of Thailand football leagueDr. Prasobchoke Chokemor
14:50-15:10ອາຫານຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
15:10-15:30ການຝຶກທັກສະບານເຕະທ່ານ ນ. ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ
15:30-15:50ການຈັດການຮຽນ-ການ​ສອນວິຊາພະລະສຶກສາຂອງນັກ​ສຶກສາ​ຄູປີ 1 ໃນວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດພູແກ້ວ ພານໄທອິນທະວົງ ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊສົມພອນ ວໍລະຈັກວຽງຄຳ ຊາຊົວຢາງ
15:50-16:10ສົນທະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ