Categories
ສາຍສັງຄົມ

ການຈັດການຮຽນ-ການ​ສອນວິຊາພະລະສຶກສາຂອງນັກ​ສຶກສາ​ຄູປີ 1 ໃນວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ພູ​ແກ້ວ ພານ​ໄທ​ອິນ​ທະ​ວົງ, ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ, ສົມພອນ ວໍລະຈັກ, ວຽງຄຳ ຊາຊົວຢາງ, ພາກ​ວິຊາ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີ​ລາ, ຄະນະ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ບົດຄັດຫຍໍ້

ສຶກສາ​ເລື່ອງ: ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ​ພະລະສຶກສາ​ຂອງ​ນັກຮຽນ​ຄູ​ປີ 1 ​ໃນ​ວິທະຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ມີ​ຈຸດປະສົງ ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​​ການ​ຈັດການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ ວິຊາ​ພະລະສຶກສາ ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາຄູ​ປີ 1 ​ໃນ​ວິທະ ຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ກຸມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສຶກສາຄັ້ງນີ້ ​ແມ່ນ​ນັກ​ສຶກສາຄູ​ປີ 1 ​ໃນ​ວິທະຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ ມີ 14 ສາຂາ​ວິຊາ ຈຳນວນ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງ​ໝົດ 416 ຄົນ ຍິງ 219 ຄົນ ​ແລະ ຄູ​ສອນ​ວິ​ຊາ​ພະລະສຶກສາ 7 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ ​

ເຄື່ອງມື​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ແມ່ນ​ແບບ​ສອບ​ຖາມ ມາດຕາ​ສ່ວນ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ 5 ລະດັບ ການ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ນາ​ສະຖິຕິ

ຜົນ​ການ​ສຶກສາ​ພົບ​ວ່າ

ການຮຽນ-ການສອນ ທັງ 4 ດ້ານ ເຫັນວ່າຄ່າສະເລ່ຍລວມ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ X=3.65 ໃນລໍາດັບທີ 1 ແມ່ນດ້ານວິທີສອນຂອງຄູ-ອາຈານພະລະສຶກສາຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ X=3.86. ລໍາດັບທີ່ 2 ແມ່ນດ້ານຫຼັ

ສຶກສາ​ເລື່ອງ: ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ​ພະລະສຶກສາ​ຂອງ​ນັກຮຽນ​ຄູ​ປີ 1 ​ໃນ​ວິທະຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ມີ​ຈຸດປະສົງ ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​​ການ​ຈັດການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນ ວິຊາ​ພະລະສຶກສາ ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາຄູ​ປີ 1 ​ໃນ​ວິທະ ຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
ກຸມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໃຊ້ໃນ​ການ​ສຶກສາຄັ້ງນີ້ ​ແມ່ນ​ນັກ​ສຶກສາຄູ​ປີ 1 ​ໃນ​ວິທະຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ ມີ 14 ສາຂາ​ວິຊາ ຈຳນວນ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງ​ໝົດ 416 ຄົນ ຍິງ 219 ຄົນ ​ແລະ ຄູ​ສອນ​ວິ​ຊາ​ພະລະສຶກສາ 7 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ ​
ເຄື່ອງມື​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ແມ່ນ​ແບບ​ສອບ​ຖາມ ມາດຕາ​ສ່ວນ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ 5 ລະດັບ ການ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ນາ​ສະຖິຕິ
ຜົນ​ການ​ສຶກສາ​ພົບ​ວ່າ
ການຮຽນ-ການສອນ ທັງ 4 ດ້ານ ເຫັນວ່າຄ່າສະເລ່ຍລວມ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ X=3.65 ໃນລໍາດັບທີ 1 ແມ່ນດ້ານວິທີສອນຂອງຄູ-ອາຈານພະລະສຶກສາຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ X=3.86. ລໍາດັບທີ່ 2 ແມ່ນດ້ານຫຼັກສູດມີຄ່າສະເລ່ຍ X=3.71. ລໍາດັບທີ 3 ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງການຮຽນພະລະສຶກສາຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ X=3.56 ແລະ ລໍາດັບທີ 4 ແມ່ນການໃຊ້ສື່ອຸປະກອນ-ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ X=3.41
ຜົນ​ການ​ສຳ​ລວດຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນພົບ​ວ່າ:
ດ້ານ​ການ​ສອນ​ແບບ​ຕ່າງໆ ອາຈານ​ສອນ​ແຕ່ລະຄົນ​ຄວນ​ເລືອກ​ເອົາ​ວິທີ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ວິຊາ​ທີ່ຕົນ​ເອັງ​ສອນ​ໃຫ້;ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ແລະ ຈື່ໄດ້.
ດ້ານ​ຫຼັກສູດ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ໄປ​ຕາມ​ໄລຍະ​ເວລາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ສະພາບການ​ຂອງ​ໂລກ ​ແລະ ສອດຄອງ​ກັບ​ສະພາບ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ.
ການ​ນຳ​ໃຊ້ສື່ ອາຈານ​ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ບົດ​ທີ່ຕົນ​ເອັງ​ສອນ​ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ​ໃຊ້​​ເຝິກ​ແອບ, ພາບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ວິ​ດີ​ໂອ​ສອນ​ເຕັກນິກ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ເຂົ້າ​ໃຈງ່າຍ​ກ່ອນ​ການ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ​ໃຫ້​ເຫັນ​ປະຈັກ​ຕາ
ການ​ວັດ​ປະ​ເມີນ​ຜົນຄວນ​ໃຊ້​ຫຼາຍ​ວິທີ, ຫຼາຍ​ແບບ​ການ​ວັດ ​ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດ​ທິພາ​ບ, ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ​ເຊັ່ນ: ​ແຈ້ງ​ວິທີ​ປະ​ເມີນ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ, ​ແຈ້ງ​ກຳນົດ​ການ​ປະ​ເມີນ​ໄວ​ກ່ອນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ນັກຮຽນ​ໄດ້ຮັບ​ຮູູ້

ກສູດມີຄ່າສະເລ່ຍ X=3.71. ລໍາດັບທີ 3 ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງການຮຽນພະລະສຶກສາຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ X=3.56 ແລະ ລໍາດັບທີ 4 ແມ່ນການໃຊ້ສື່ອຸປະກອນ-ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ X=3.41 

ຜົນ​ການ​ສຳ​ລວດຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນພົບ​ວ່າ:

  1. ດ້ານ​ການ​ສອນ​ແບບ​ຕ່າງໆ ອາຈານ​ສອນ​ແຕ່ລະຄົນ​ຄວນ​ເລືອກ​ເອົາ​ວິທີ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ວິຊາ​ທີ່ຕົນ​ເອັງ​ສອນ​ໃຫ້;ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ແລະ ຈື່ໄດ້.
  2. ດ້ານ​ຫຼັກສູດ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ໄປ​ຕາມ​ໄລຍະ​ເວລາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ສະພາບການ​ຂອງ​ໂລກ ​ແລະ ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ.
  3. ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່ ອາຈານ​ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ບົດ​ທີ່ຕົນ​ເອັງ​ສອນ​ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ​ໃຊ້​​ເຝິກ​ແອບ, ພາບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ວິ​ດີ​ໂອ​ສອນ​ເຕັກນິກ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ເຂົ້າ​ໃຈງ່າຍ​ກ່ອນ​ການ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ​ໃຫ້​ເຫັນ​ປະຈັກ​ຕາ
  4. ການ​ວັດ​ປະ​ເມີນ​ຜົນຄວນ​ໃຊ້​ຫຼາຍ​ວິທີ, ຫຼາຍ​ແບບ​ການ​ວັດ ​ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດ​ທິພາ​ບ, ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ​ເຊັ່ນ: ​ແຈ້ງ​ວິທີ​ປະ​ເມີນ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ, ​ແຈ້ງ​ກຳນົດ​ການ​ປະ​ເມີນ​ໄວ​ກ່ອນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ນັກຮຽນ​ໄດ້ຮັບ​ຮູູ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *