Categories
ສາຍສັງຄົມ

ທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ການເຕິບໂຕສີຂຽວ, ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ

ວິລະນະ ສອນນະສິນ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຢືນຢົງ  – ວຽກງານ ການເຕິບໂຕສີຂຽວ, ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຍຸດທະສາດການເຕິບໂຕ ສີຂຽວ ຮອດປີ 2030  ເຊິງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໃນປີ 2019 ເຊິງເປັນເຄືອງມືອັນສຳຄັນ ໃນການຮັບປະກັນຫມາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງົມ ຂອງ ສປປ ລວ ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຢືນຢົງ , ຍຸດທະສາດດັ່່ງກ່າວໄດ້ແນໃສ່: 

  1. ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການເຕິບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ການສ້າງວຽກເຮັດງາທຳ, ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ;
  2. ຍົກສູງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳະຊາດ ໃຫ້ສົມຄູ່ ໂດຍສະເພາະ, ປ່າໄມ້, ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ນິເວດຊີວະນານາພັນ;
  3. ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບເສດຖະກິດໂລກ;
  4. ຫຼຸດຜ່ອນ ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ , ແລະ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເຊິງ ກ່ຽວພັນກັບການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *