Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ນຳໃຊ້ Finite Difference Method ແລະ ການສະພາວະຄົງທີ່ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງການໄຫລຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນຢູ່ເຂດຂຸດຄົ້ນພູຄຳ,ແຂວງໄຊສົມບູນ,ສປປ ລາວ

S.Phoummixay1*, P.Sengprachanh2, Guillermo III Quesada Tabios3 1,2Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, National University of Laos, 3Professor, Institute of Civil Engineering and Director of National Hydraulic Research Center, University of the Philippines, Diliman,Quezon City, Philippines 1101 *Corresponding author, E-mail: phoummixay2011@gmail.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ແບບຈຳລອງນໍ້າໃຕ້ດິນແມ່ນວິທີທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບການໄຫລ ແລະ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສານປົນເປື້ອນໃນນຳໃຕ້ດິນ,ເພື່ອສ້າງເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະການໄຫລຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາແມ່ນ: 1. ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແບບຈຳລອງແນວຄວາມຄິດນໍ້າໃຕ້ດິນຢູ່ເຂດຂຸດຄົ້ນພູຄຳ ແລະ 2.ເພື່ອຈຳລອງການໄຫລຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນໃນສະພາວະຄົງທີ່(ການໄຫລທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບເວລາ).ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣ Groundwater Modeling System (GMS) 6.5 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຊຸດຂອງໂປຣແກຣມ MOFLOW ໂດຍນຳໃຊ້ຄະນິດສາດຂັ້ນສູງທີ່ເອີ້ນວ່າ: Finite Difference

Method (FDM).ແບບຈຳລອງການໄຫລຄົງທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ມີການປັບປ່ຽນຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ ± 2 ແມັດ.ຫລັງ

ຈາກນັ້ນ,ແບບຈຳລອງດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີການທົດລອງຣັນໃນໂປຣແກຣມ MOFLOW,ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າທີ່ຍອມຮັບ

ໄດ້ຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ລະຫວ່າງຄ່າຂອງລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ເຮົາໄດ້ຈາກການສຳຫລວດຕົວຈິງ ແລະ ຄ່າ

ຈາກໂປຣແກຣມ.ໂດຍມີການປັບປ່ຽນຄ່າສຳປະສິດການຊືມ ແລະ ນໍ້າທີ່ໄຫລເຂົ້າມາໃນແບບຈຳລອງ.ຄ່ານໍ້າທີ່

ໄຫລເຂົ້າມາຢູ່ລະຫວ່າງ 2% ຫາ 12% ຈາກປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍ 0.00475 ແມັດ/ມື້,ເຊິ່ງພົບວ່າມີຄ່າ:

7.22 % ຫລື 0.000343 ແມັດ/ມື້.ພາຍຫລັງທີ່ມີການທົດລອງຣັນແບບຈຳລອງຫລາຍໆແລ້ວ,ເຫັນໄດ້ວ່າ,ຄ່າ

ຄາດເຄື່ອນສະເລ່ຍຮາກຂັ້ນສອງຂອງສະພາວະຄົງທີ່ (Root Mean Square Error, RMSE): ຊັ້ນທີ1,ຊັ້ນທີ

2,ຊັ້ນທີ3 ແລະ ຊັ້ນທີ4 ແມ່ນ1.840ແມັດ, 1.767ແມັດ,1.963 ແມັດ ແລະ 0.574ແມັດ,ຕາມລຳດັບ, ເຊິ່ງຄ່າ

ສຳປະສິດການຕັດສິນໃຈ(R2)ຊັ້ນທີ1, ຊັ້ນທີ2, ຊັ້ນທີ3 ແລະ ຊັ້ນທີ4 ແມ່ນ 0.965, 0.96, 0.959 ແລະ

0.985, ຕາມລຳດັບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *