Categories
ສາຍສັງຄົມ

ພຶດຕິກໍາການເລືອກໃຊ້ບໍລິການໆທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ​ອາເມລິກາໃນ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອຈ. ພຸດທະ​ສອນ ນວນ​ສະຫວັນ ອຈ. ສາລິກາ ອ່ອນ​ສີ ອຈ. ມະນີຍົມ ດອກດວງນາລີ ອຈ. ກັນຫາ​ ແສງ​ມະນີ

ບົດ​ຄັດ​ຫຍໍ້

ການຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້ພຶດຕິກໍາ​ການທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວອາເມລິກາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ 3 ຈຸດປະສົງ​ຄື: ຊອກຮູ້ເຖິງພຶດຕິ​ກໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວອາເມລິກາຕໍ່ການໃຊ້​ບໍລິການດ້ານ​ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​, ຊອກຮູ້ເຖິງປັດ​ໄຈ​ທີ່ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຕໍ່​ການຕັດສິນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວອາເມລິກາໃນການ​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການທ່ອງທ່ຽວ, ຊອກຮູ້​ບັນຫາ ​ແລະ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ຕ່າງໆ ທີ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວອາເມລິກາມີ​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການໆທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້​ຄົ້ນຄວ້າໄດ້​ສຶກສາ​ຈາກນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອາເມລິກາທີ່​ເດີນທາງ​ມາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ຈໍານວນ​​ກຸ່ມ​ຕົວຢ່າງ​ທັງໝົດ​ແມ່ນ 397 ຄົນ ​​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້​ແມ່ນໄດ້ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍ​ວິທີ​ປະລິມານ ຊຶ່ງຜົນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າມີດັ່ງນີ້:

ຈາກ​ຜົນການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າສາມາດ​ສະຫຼຸບ​ໄດ້ເຊັ່ນ: ສໍາລັບຈຸດປະສົງ​ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວອາເມລິກາ​ເດີ​ນທາງມາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວແມ່ນເພື່ອມາ​ພັກຜ່ອນ, ເວລາທີ່ໃຊ້​​ແມ່ນ 1 ອາທິດ, ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມັກ​​ເດີນທາງ​ ແມ່ນ​ພັກ​ປະ​ຈໍາປີ, ຮູບ​ແບບ​ການທ່ອງທ່ຽວທີ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວສົນ​ໃຈ​ແມ່ນ​ທ່ອງທ່ຽວນິ​ເວດ​ຕາມແຄມ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທາງ​ວັດທະນະທໍາ ​ແລະ ປະ​ເພນີ, ທ່ອງທ່ຽວເປັນ​ໄລຍະ​ຍາວ, ຜູ້ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ສິນ​ໃຈ​ເລືອກ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫຼື ຈັດ​ໂປ​ແກຣມທ່ອງ​ທ່ຽວແມ່ນ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​​, ການ​ຮັບຮູ້​ຂໍ້​ມູນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວແມ່ນຈາກອິນ​ເຕີ​ນັດ, ຈໍານວນ​ຜູ້ທີ່ຮ່ວມ​ເດີນທາງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ 2 ຄົນ, ການ​​ເລືອກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ, ໂປ​ແກຣມທ່ອງ​ທ່ຽວໃນ​ເຂດ​ເທດສະບານແມ່ນ​ເລືອກທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງຈັນທະ​ບູລີ, ລັກສະນະ​​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫຼື ກິດຈະ​ກໍາແມ່ນທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຄມ​ແມ່​ນໍ້າ​ຂອງ, ຫໍພິພິ​ຕະພັນ​ສິນລະປະ​ວັດທະນະ​ທໍາບັນດາ​ເຜົ່າ ແລະ ປະຫວັດສາດ​.

          ປັດ​ໄຈທີ່​ມີ​ຜົນຕໍ່ການ​ຕັດສິນ​ໃຈຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອາເມລິກາໃນ​ການ​ເລືອກ​ໂປ​ແກຣມທົວໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ ເຫັນ​ວ່ານັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວມີ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃນ​ລະດັບ​ຫຼາຍຫາຫຼາຍສຸດ​ໃນທຸກໆ ດ້ານ​​ເຊັ່ນ: ຊື່ສຽງຂອງ​​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນດ້ານ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​, ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ ​ແລະ  ໜ້າສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແມ່ນດ້ານວັດວາອາຣາມ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​, ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ໃນ​ການ​​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂອງ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​​,  ຄວາມບໍ່​ແອ​ອັດ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​, ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ໃນ​ການ​ສື່ສານ, ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ ​ແລະ ຄວາມ​ສະອາດ​ຂອງ​ທີ່​ພັກ,  ດ້ານສະຖານ​ທີ່​ພັກ​ໃກ້​ກັບ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ, ໂປ​ແກ​ຣມທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເໝາະສົມ​ກັບ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​, ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນການ​ຂັບ​ລົດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໄປ​ທ່ຽວ​ເອງ​ , ໄດ້​ຮັບ​ສ່ວນ​ຫຼຸດຈາກ​ການທ່ອງທ່ຽວ/ການ​ຈອງ​ທີ່​ພັກ, ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຊັ່ນ: ​ໄຟຟ້າ, ນໍ້າ​ປະປາ, ຫ້ອງ​ນໍ້າ ​ ແລະ ສຸດທ້າຍໂປ​ແກຣມທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເໝາະສົມ​ກັບ​​ໄລຍະ​ເວລາ.ໃນດ້ານ​ບັນຫາ ​ແລະ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ຕ່າງໆ ທີ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວອາເມລິກາມີ​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການໆທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຄື: ຄວາມ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ໂປ​ແກຣມການທ່ອງທ່ຽວທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນເຫັນ​ວ່າ​ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ໂປ​ແກ​ຣມການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍໃນທຸກໆ ດ້ານຕໍ່​ໂປແກ​ຣມການທ່ອງທ່ຽວ​ເຊັ່ນ: ໂປ​ແກຣມທົວ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່​ຄາດ​ຫວັງ​ໄວ້, ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຊັ່ນ: ​ໄຟຟ້າ, ນໍ້າ​ປະປາ, ຫ້ອງ​ນໍ້າ, ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວມີ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ, ໜ້າສົນ​ໃຈຄື​ກັບ​ໂຄສະນາ​ໄວ້ ​ ແລະ ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ຂອງ​ສະຖານ​ທີ່​ພັກ​ແຮມຄື​ກັບ​ໂຄສະນາ. ສ່ວນບັນຫາ​ໃນ​ການເດີນທາງ​ທ່ອງທ່ຽວທີ່ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ພົບ​ເຫັນຫຼາຍແມ່ນ​​ເຫັນ​ວ່າຄ່າ​ບໍລິການ​ນໍາ​ທ່ຽວມີ​ລາຄາ​ແພງ, ສະພາບ​ທິວ​ທັດ​ໃນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວບໍ່​ເປັນ​ລະບຽບສວຍ​ງາມ​ເຊັ່ນ: ຮ້ານ​ຄ້າ​ແອ​ອັດ​ໂພດ,ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ການເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຂອງ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *