Categories
ສາຍສັງຄົມ

ສຶກສາໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຈີນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ ແບບຍືນຍົງ

ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ1; ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ2; ຈິນດາວົງ ໄຊຍະສິນ3; ບຸດສະບາແພງດວງ4; ພູລັດສະໝີ ເພັດທະນູລັດ5 1ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1vlatsamy@yahoo.co.uk 2x.sithixay@gmail.com 3chindavongsa@yahoo.fr 4b.phengdouang@nuol.edu.la 5phoulathsamee@gmail.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາຮູບແບບລັກສະນະຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈີນທີ່ລົງທຶນຢູ່ ສປປ.ລາວ, ສຶກສາຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ມີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດາທີ່ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນຢູ່ ສປປ.ລາວ ແລະ ສຶກສາສະພາບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງນັກລົງທຶນຂອງຈີນຢູ່ ສປປ.ລາວ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບສຳຫຼວດໂດຍນໍາໃຊ້ກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງໝົດ 100 ບໍລິສັດ, ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ແລະ ສະຖິຕິອ້າງອີງດ້ວຍການແປຄວາມໝາຍໃນລັກສະນະຄວາມຖີ່, ຄ່າສະເລ່ຍ, ການທົດສອບສົມມຸດຖານ One way ANOVA.      ຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນວ່າ: ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂະແໜງການຄ້າ, ແມ່ນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ,  ມີຈໍານວນພະນັກງານຕໍ່າກວ່າ 10 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການສ່ວນຫຼາຍເປັນເພດຊາຍ, ມີອາຍຸຢູ່ລະຫວ່າງ 30-39 ປີ, ມີລະດັບການສຶກສາຈົບມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ມີປະສົບການໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລະຫວ່າງ 1-5 ປີ. ລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນຢູ່ລາວຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໃນດ້ານເສດຖະກິດໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບປານກາງ, ດ້ານການເມືອງໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບຫຼາຍ, ດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບປານກາງ ແລະ  ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມີປະເທດ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບປານກາງ. ຜົນຂອງການທົດສອບສົມມຸດຖານໂດຍຈຳແນກຕາມຕາມປະເພດທຸລະກິດ, ຂະໜາດວິສາຫະກິດ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການເຫັນວ່າ:  ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກິດທີ່ຕ່າງກັນຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ທັງໝົດທຸກດ້ານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ມີຂະໜາດວິສາຫະກິດທີ່ຕ່າງກັນ ຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຍົກເວັ້ນໃນດ້ານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມີປະເທດ ຈະແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ມີລະດັບການສຶກສາແຕກຕ່າງກັນຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ທັງໝົດທຸກດ້ານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ມີໄລຍະເວລາດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຕ່າງກັນຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ທັງໝົດທຸກດ້ານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *