Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ສຶກສາທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ 1, ເມືອງກາສີ,ແຂວງວຽງຈັນ

S.Phoummixay1*,V.Somchay2 ,S.Thongsalak3,P.Khanti4 1,2,3National University of Laos, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering. 4Namsana1 Hydro Power Plant, Électricité Du Laos-Generation Public Company (EDL-GEN). *Corresponding author, E-mail: phoummixay2011@gmail.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ1ມີແຜນທີ່ຈະເພີ່່ມກຳລັງການຜະລິດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນ.ການຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນໍ້າແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ຈະສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານເຊັ່ນກັນ.ດັ່ງນັ້ນ,ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາແມ່ນເພື່ອ: 1).ກຳນົດຂະຫນາດຂອງອ່າງເກັບນໍ້າໃຫມ່ໃນຂບໍລິເວນຝາຍກັນນໍ້າໃນເຂື່ອນ,2).ສຶກສາການຜະລິດພະລັງງານເມື່ອມີການຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນໍ້າໃຫມ່ ແລະ 3).ວິເຄາະຜົນຕອບແທນໃນເວລາທີ່ເຂື່ອນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດພະລັງງານ.ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ,ການສຶກສາດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງປີ 2015-2018 ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ MS Excel ແລະ ແບບຈຳລອງ NAM ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງນໍ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານອຸທົກກະສາດເຊິ່ງໄດ້ຈຳແນກອອກເປັນສາມກໍລະນີໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການໄຫລເຂົ້າຂອງນໍ້າໃນ:ປີແຫ້ງແລ້ງ,ປີປົກກະຕິ ແລະ ປີມີນໍ້າ.ດັ່ງນັ້ນ,ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ:ຂະຫນາດໃນການຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນໍ້າໄດ້ບໍລິມາດນໍ້າຫລາຍສຸດແມ່ນ 264,870 m3,ເຊິ່ງມີຜົນຕ່າງລະຫວ່າງລະດັບນໍ້າ 642.00 masl ແລະ ຕໍ່າສຸດແມ່ນ 638.00 masl.ບໍລິມາດນໍ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນ: 199,291 m3 ເຊິ່ງລະດັບນໍ້າຈາກຈຸດ 639.00 masl ຫາຈຸດສູງສຸດ 642.00 masl ທີ່ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້,ໂດຍສະເລ່ຍໃນສາມກໍລະນີ: ກຳລັງການຜະລິດພະລັງງານເພີ່ມຂື້ນ2,559,906 kWh /ປີ, ຄ່າຂອງ Plant factor ເພີ່ມຂື້ນ 2.09%.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວເຫັນວ່າ:ຜົນຕອບແທນແມ່ນ 1,505,224,744 kip/ປີ,ເຊິ່ງມີມູນຄ່າໃນການລົງທຶນທັງຫມົດແມ່ນ 6,643,120,000 kip ແລະ ຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 4.5 ປີໃນການຈ່າຍເງິນຄືນ

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ນຳໃຊ້ Finite Difference Method ແລະ ການສະພາວະຄົງທີ່ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງການໄຫລຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນຢູ່ເຂດຂຸດຄົ້ນພູຄຳ,ແຂວງໄຊສົມບູນ,ສປປ ລາວ

S.Phoummixay1*, P.Sengprachanh2, Guillermo III Quesada Tabios3 1,2Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, National University of Laos, 3Professor, Institute of Civil Engineering and Director of National Hydraulic Research Center, University of the Philippines, Diliman,Quezon City, Philippines 1101 *Corresponding author, E-mail: phoummixay2011@gmail.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ແບບຈຳລອງນໍ້າໃຕ້ດິນແມ່ນວິທີທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບການໄຫລ ແລະ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສານປົນເປື້ອນໃນນຳໃຕ້ດິນ,ເພື່ອສ້າງເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະການໄຫລຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາແມ່ນ: 1. ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແບບຈຳລອງແນວຄວາມຄິດນໍ້າໃຕ້ດິນຢູ່ເຂດຂຸດຄົ້ນພູຄຳ ແລະ 2.ເພື່ອຈຳລອງການໄຫລຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນໃນສະພາວະຄົງທີ່(ການໄຫລທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບເວລາ).ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣ Groundwater Modeling System (GMS) 6.5 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຊຸດຂອງໂປຣແກຣມ MOFLOW ໂດຍນຳໃຊ້ຄະນິດສາດຂັ້ນສູງທີ່ເອີ້ນວ່າ: Finite Difference

Method (FDM).ແບບຈຳລອງການໄຫລຄົງທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ມີການປັບປ່ຽນຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ ± 2 ແມັດ.ຫລັງ

ຈາກນັ້ນ,ແບບຈຳລອງດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີການທົດລອງຣັນໃນໂປຣແກຣມ MOFLOW,ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າທີ່ຍອມຮັບ

ໄດ້ຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ລະຫວ່າງຄ່າຂອງລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ເຮົາໄດ້ຈາກການສຳຫລວດຕົວຈິງ ແລະ ຄ່າ

ຈາກໂປຣແກຣມ.ໂດຍມີການປັບປ່ຽນຄ່າສຳປະສິດການຊືມ ແລະ ນໍ້າທີ່ໄຫລເຂົ້າມາໃນແບບຈຳລອງ.ຄ່ານໍ້າທີ່

ໄຫລເຂົ້າມາຢູ່ລະຫວ່າງ 2% ຫາ 12% ຈາກປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍ 0.00475 ແມັດ/ມື້,ເຊິ່ງພົບວ່າມີຄ່າ:

7.22 % ຫລື 0.000343 ແມັດ/ມື້.ພາຍຫລັງທີ່ມີການທົດລອງຣັນແບບຈຳລອງຫລາຍໆແລ້ວ,ເຫັນໄດ້ວ່າ,ຄ່າ

ຄາດເຄື່ອນສະເລ່ຍຮາກຂັ້ນສອງຂອງສະພາວະຄົງທີ່ (Root Mean Square Error, RMSE): ຊັ້ນທີ1,ຊັ້ນທີ

2,ຊັ້ນທີ3 ແລະ ຊັ້ນທີ4 ແມ່ນ1.840ແມັດ, 1.767ແມັດ,1.963 ແມັດ ແລະ 0.574ແມັດ,ຕາມລຳດັບ, ເຊິ່ງຄ່າ

ສຳປະສິດການຕັດສິນໃຈ(R2)ຊັ້ນທີ1, ຊັ້ນທີ2, ຊັ້ນທີ3 ແລະ ຊັ້ນທີ4 ແມ່ນ 0.965, 0.96, 0.959 ແລະ

0.985, ຕາມລຳດັບ

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Legal and Institutional Capacity Assessment for Lao PDR to Implement Minamata Convention on Mercury

Thanongkham Venethongkham Deputy Chief, Division of Environmental Inspection for Investment Project, DPCM, MoNRE Email: vthanongkham@gmail.com

Abstract

The Legal and Institutional Capacity Assessment for Lao PDR to implement the Minamata Convention on Mercury is aimed to strengthen Lao PDR’s national capacity to ratify the Minamata Convention and effectively implement it to reduce, and feasible eliminate mercury use and its emissions and releases. The results of the study found wide gaps and challenges in legal framework and institutional capacity that Lao PDR must overcome in order to comply with the obligations under the Minamata Convention. The Environmental Protection Law and the Law on Chemicals is the core legal framework that closely relates to these obligations. However, these laws and regulations are more general in context and do not specifically address mercury management Regarding intuitional capacity, the Ministry of Energy and Mines, which is the key player in this area and responsible for mining activities, does not clearly define regulations relevant to mercury mining and its utilisation, particularly the use of mercury in artisanal and small-scale gold mining (ASGM) activities which are the key mercury users in Lao PDR. Furthermore, there is a significant need for cofssat, the mercury trade.

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Applied Finite Difference Method and Steady State for Groundwater Flow Modeling Phukham area, Xaysomboun Province, Lao PDR

S.Phoummixay1*, P.Sengprachanh2, Guillermo III Quesada Tabios3 1,2Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, National University of Laos, 3Professor, Institute of Civil Engineering and Director of National Hydraulic Research Center, University of the Philippines, Diliman,Quezon City, Philippines 1101 *Corresponding author, E-mail: phoummixay2011@gmail.com

Abstract

Groundwater modeling is a common approach of conducting on groundwater flow and contaminant transport simulation. Consequently, in order to understand the behavior of groundwater flow. Therefore, the objective of this study is to establish and develop conceptual model of groundwater at Phukham Copper – Gold operations mining and simulate the steady state flow modeling. Groundwater Modeling System (GMS) 6.5 software was applied using MOFLOW Package which employ advanced mathematics as Finite Difference Method (FDM). Steady State Flow model was set up and calibrated within target ± 2 meters; then the model was run in MOFLOW in order to obtain acceptable observed and simulated hydraulic head by adjusting hydraulic conductivities and recharge values. Recharge rate was adjusted between 2% to 12% from annual rainfall 0.00475 m/d and it was found out to be 7.22 % or 0.000343 m/d. Model has come up with reasonable result of each scenario. Hence, root mean square error of steady state: layer1, layer 2, layer3 and layer4 are 1.840 m, 1.767 m, 1.963 m and 0.574 m, respectively. The coefficient of determination of steady state for layer1, layer2, layer3 and layer4 are 0.965, 0.96, 0.959 and 0.985, respectively

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ການສຶກສາລັກສະນະໂຄງສ້າງເສັ້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຢູ່ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ວິລະສິດ ພົມສຸວັນ1, ວົງເພັດ ສີທະວົງ2, ໄພວອນ ແສງພັອນ1, ສຸດວິໄລ ດວງພະຈັນ1 1ພະແນກ ສືບຢັ່ງທາງໄກ ແລະ ແຜນທີ່, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ບົດຄັດຫຍໍ້

ຄຳວ່າ “Lineament” ໝາຍເຖີງລັກສະນະແນວເສັ້ນຊື່ ທີ່ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທໍລະນີວິ ທະຍາ. ນອກ ຈາກນີ້ Lineament ຍັງສະແດງລັກສະນະໂຄງສ້າງແນວເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ; ເຊີ່ງເປັນລັກສະ ນະທາງດ້ານໂຄງສ້າງກາຍຍະພາບ ແລະ ຮູບແບບຂອງປະກົດການທາງທໍລະນີສັນຖານວິທະຍາ ຂອງເປືອກໂລກ (Geomorphological Lineament); ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການ ເພື່ອໃຊ້ສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ພື້ນທີ່ຄວາມໜາແໜ້ນເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນໃນວຽກງານການສຳຫຼວດ ເຊີ່ງໄດ້ຕິດພັນກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ການປ່ຽແປງໂຄງສ້າງໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາ (O’Leary et al., 1976). ປະຈຸບັນ, ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ ເພາະມີບົດບາດຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ (Rowan & Lathram, 1980; Mathew & Ariffin, 2018); ການເລືອກທີ່ຕັ້ງຂອງການສ້າງເຂື່ອນ (Tamura et al., 2000; Theilen-Willige et al., 2016; Barjasteh, 2019); ຂົວ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ (Singh, et al., 2016), ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ (Arellano-Baeza et al., 2006a; 2006a; 2007; Sharifia et al., 2008; Vashchilov & Kalinina 2008; Lister et al., 2018); ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ການພັງຖະລາຍຂອງໜ້າດິນ (Ramli et al., 2010; Yusof et al., 2011; Ali & Ali, 2018); ການຫານ້ຳໃຕ້ດິນ (Chandra et al., 2006; Abdullah et al., 2015; Takorabt et al., 2018; Thomas & Duraisamy, 2018) ແລະ ລັກສະນະຄວາມເຄັມຂອງພື້ນທີ່ດິນ (Wannakomol, 2005, YADARAK, 2009) ແລະ ອື່ນໆ.

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສືບຢັ່ງທາງໄກ (ພາບຖ່າຍດາວທຽມ) ມາວິເຄາະ ແລະ ປະມວນພາບຖ່າຍດາວ Landsat-8 OLI/TIRS ເຊີ່ງພາບຖ່າຍດາວທຽມ ວັນທີ 09 ກຸມພາ 2019 ເພື່ອມາແຍກເອົາຂໍ້ມູນເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ ດ້ວຍວິທີການໄຈ້ແຍກແບບອັດຕະໂນມັດ (Automatic Lineament Extraction) (Adhab & Hassan, 2014; El-Sawy, 2016); ພົບວ່າ: ຈຳນວນເສັ້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ ພາຍຂອບເຂດພື້ນທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ 711 ເສັ້້ນ. ໃນນັ້ນ ຄວາມຍາວສູງສຸດ, ຄວາມຍາວຕ່ຳສຸດ ແລະ ຄວາມຍາວສະເລ່ຍ ຂອງ ເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ ປະມານ 4000 ແມັດ, 12 ແມັດ ແລະ 577 ແມັດ ຕາມລຳດັບ. ສຳລັບ, ຄວາມໜາແໜ້ນເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ (Lineament Density) ຈະສະແດງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ສີເຫຼືອງອ່ອນ ມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ່ອຍ (ມີຈຳນວນ 1-2 ເສັ້້ນ), ສີຂຽວອ່ອນ ແມ່ນມີຄວາມໜາແໜ້ນປານກາງ (ມີຈຳນວນ 3-4 ເສັ້້ນ) ແລະ ສີຟ້າແກ່ ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ (ມີຈຳ ນວນຫຼາຍກວ່າ 5 ເສັ້້ນຂື້ນໄປ). ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ຍັງພົບວ່າ: ແນວໂນ້ມຂອງທິດທາງການແຜ່ກະຈາຍແນວເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທິງໜ້າດິນ (Trend of Lineament Orientations) ຢູ່ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແນວເສັ້້ນຊື່ດັ່ງກ່າວ ມີທິດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ (Northeast) ຫຼາຍກວ່າ ທິດຕາເວັນ ຕົກຊຽງເໜືອ (Northwest). ຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ເຖີງແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນລັກສະນະໂຄງສ້າງເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ ທີ່ໄດ້ຈາກວິເຄາະ ແລະ ປະມວນຜົນຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຢູ່ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ເຊີ່ງເບື່ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ສາມາດບົ່ງຊີ້ໄດ້ເຖີງໄລ່ຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບ ແນວໂນ້ມ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ຂອງການເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວໃນອານາຄົດ ຫຼື ບໍ່; ເພາະຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັບບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະຖິຕິການເກີດແຜ່ນ ດິນ, ຄວາມແຮງສັນສະເຖື່ອນ, ລັກສະນະໂຄງສ້າງທໍລະນີສັນ ຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ສຶກສາ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ພ້ອມກັບການວິເຄາະຈາກເຄື່ອງມືອຸປະ ກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານທໍລະນີສັນຖານວິທະຍາ ເພື່ອຈະປະເມີນຫາຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວ. ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະບວນການ ແລະ ວິທີການວິເຄາະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຂອງຂໍ້ມູນລັກສະນະໂຄງສ້າງເສັ້້ນຮອຍເລື່ອນເທີງໜ້າດິນ ເຊີ່ງເປັນວິທີການທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະດັບສາກົນ ເຊີ່ງວິທີການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອປະເມີນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນຂະແໜງການທີ່ຕ້ອງການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄົດ.

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ຜົນຂອງການນຳໃຊ້ກາກເບຍເປັນ​ແຫລ່ງ​ທາດ​ຊີ້ນຕໍ່ການ​ກິນ​ໄດ້ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໝູນ້ອຍຫລັງ​ຢ່າ​ນົມ

ບຸນເລີດ ສີວິໄລ1* ແລະ ຄຳແຫລ້1 ໄຊ​ຍະ​ສິດ 1 ພາກວິ​ຊາ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ປະ​ມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ * ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ: lerth_si@yahoo.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

​ຜ່ານການ​ສຶກ​ສາຜົນຂອງການໃຊ້ກາກເບຍໃນສູດອາຫານຕໍ່ປະລິມານການກີນໄດ້ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໝູນ້ອຍ​ຫລັງ​ຢ່າ​ນົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາ​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​ກິນ​ໄດ້, ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ໝູ​ນ້ອຍ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະຕີບັດຢູ່ຟາມໝູຂອງພາກວີຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ການ​ສຶກ​ສານີ້ ໃຊ້ໝູທົດລອງ​ຈໍານວນທັງໝົດ 24 ໂຕ ໂດຍມີນໍ້າມັກເລີ່ມຕົ້ນລະເລ່ຍປະມານ 4.8 Kg/ໂຕ, ອາຍຸ 35 ວັນ. ໝູແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ 4 ກຸ່ມ, ກຸ່ມ​ລະ 6 ໂຕ (ຄອກ​ລະ 2 ໂຕ) ໂດຍ​ໃຊ້ຮູບແບບການທົດ​ລອງແບບສຸ່ມສົມບູນ (Completely randomized design: CRD), ປະກອບມີ 3 ຊໍ້າ ໃນແຕ່ລະສີ່ງທົດລອງ. ອາ​ຫານ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ປະ​ກອບ​ມີກາກ​ເບຍ 4 ລະ​ດັບ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທົດ​ລອງຄື: BG0%, BG10%, BG20% ແລະ BG30% ໃນ​ສູດ​ອາ​ຫານ.

ຜົນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ພົບ​ວ່າ ການ​ໃຫ້​ອາ​ຫານ​ສູດ BG10% ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​ກິນ​ໄດ້​ຂອງທາດ​ແຫ້ງ (429.5 g/d) , ການ​ກິນ​ໄດ້​ຂອງທາດ​ຊີ້ນ (68.2 g/d) ແລະ ເພີ່ມປະ​ລິ​ມານ​ການ​ກິນ​ໄດ້​ຂອງ​ CF ​ຂອງ​ໝູ​ນ້ອຍຫລັງ​ຢ່າ​ນົມ (P<0.05), ເປັນ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້ ໝູ​ນ້ອຍ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ສູດ BG 10% ແມ່ນ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ເພີ່ມຂື້ນດີກວ່າ (P<0.05), ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່​ຄ່​າຂອງ ADG ສູງຂື້ນ (233.8 g/d), ທຽບ​ກັບ​ສິ່ງ​ທົດ​ລອງ​ອື່ນໆ ແມ່ນ​ມີ​ຄ່າຂອງ ADG ນ້ອຍລົງ ແຕ່ຄ່າຂອງ FCR ແມ່ນບໍ່​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ໝູ​ນ້ອຍ​ຫລັງ​ຢ່າ​ນົມ. ການ​ໃຫ້​ອາ​ຫານ​ສູດ BG10% ມີ​ຜົນ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ການ​ຜະ​ລິດ ແລະ ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ດີກວ່າ​ໝູ ຊຶ່ງການ​ສຶກ​ສານີ້​​ສະ​ຫລຸບ​ໄດ້​ວ່າ ການ​ໃຫ້​ອາ​ຫານ​ສູດ BG10% ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ກິນ​ໄດ້, ເພີ່ມ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ຫລຸດ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ການ​ຜະ​ລິດ ແຕ່​ຄວນ​ລະ​ວັງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ທາດ​ເຍື່ອ​ໄຍ​ໃນ​ກາກ​ເບຍ​ທີ່​ສູງ​ເກີນ​ໄປ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ອາ​ຫານ​ຂອງ​ໝູ​ນ້ອຍ​ຫລັງ​ຈາກ​ຢ່າ​ນົມ. 

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Detection of Formalin in Seafoods at markets and wholesaler-Retailer stores (Case study: Xaythany District and Xaysetha District, Vientiane capital)

Vadsana KEOVONGSUK, Somphaphone SULYYA, Chanphone VONGKHAMPHEANG. Department of Environmental Science, Faculty of Environmental Science, National University of Laos, P.O. Box 7322, E-mail: vadsanarkeovongsuk97@gmail.com, Tel: 020 59130915.

Abstract

This education was making for checking contamination in fresh seafood markets and shops wholesale – Retailer stores Case study: Xaythany District and Xaysetha District, Vientiane capital such as Tanmexai store (A), Phontongsavang market (B, C), Phonkheng store (D) and Donnoun store (E), with 3 objectives: Availability of products, find the volume of formalin contaminated in seafood and,  Compare formalin similar seafood in each store, formalin checked by (Test-kit of formalin in food) and put in UV-Vis Spectrophotometer Carry 50 Bio to analyze the amount of formalin contaminated in fresh seafood.

The results of a formalin for 5 fresh seafood stores in Vientiane found that: availability of products from each store are similar and some are different. The examination results of formalin contaminated in 39 seafood of samples it revealed that 14 sample were contaminated. The samples in store A was not detetetable, in store B: Portunus pelagicus and Octopus 0.07±0.00 mg/kg 0.25±0.02 mg/kg respectively; in store C: white shrimp, Portunus pelagicus, Loligo duvauceli 0.29±0.01 mg/kg, 0.15±0.00 mg/kg,0.35±0.08 mg/kg respectively; in store D: Portunus pelagicus, oyster, Octopus dollfusi, Loligo duvauceli, white squid and Soft cuttlefish 0.19±0.00 mg/kg, 1.06±0.10 mg/kg, 0.37±0.01 mg/kg, 0.18±0.01 mg/kg, 0.15±0.00 mg/kg and 0.37±0.01 mg/kg respectively; in store E: white shrimp, Loligo duvauceli, CrispSquid 0.14±0.00mg/kg, 0.18±0.00 mg/kg,0.08±0.01 mg/kg respectively. Form the examination results, it revealed that the Oyster form D store has contaminated formalin 1.06±0.10 mg/kg which is higher than other types of seafood; of which, it exceeds the WHO standard (0.05 mg/kg). If the consumers always take seafood that contaminated with the formalin, it may affect to the consumer’s health.

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ສຶກສາຄຸນສົມບັດຂອງດິນຈີ່ແບບປະສານທີ່ປະສົມເທົ່າລອຍຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາ Properties of interlocking clay brick mixing with Fly Ash from Hongsa Power Plant

ປອ. ຄໍາຮູ້ ຊາພູວົງ1, ນາງ ດາວສະຫວັນ ພຸດທະວົງ2 , ນາງ ທິດດາວັນ ນາລິນ3 1 ອາຈານສອນ,ພາກວິສະວະກຳໂຍທາ,ຄະນະວິສະວະກຳສາດ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2, 3ນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ,ພາກວິສະວະກຳໂຍທາ,ຄະນະວິສະວະກຳສາດ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ Email:k.saphouvong@nuol.edu.la

ບົດຄັດຫຍໍ້

Interlocking clay brick is one of the construction material that initially used in Laos due to it is fast to build and save cost by overall. In this study, interlocking bricks are made by mixing soil with sand, cement and fly ash from Hongsa Power Plantin the ratio of powderto soil is 1:6. The replacement percentage of fly ash to cement in the powder is 0%,10%,20%, and 30% by weight under the curing conditions in the room temperature. The engineering properties of brick, water absorption, density, and compressive strength were tested afterage of28-days. As the results, it was found that the properties of interlocking bricks that mixes with fly ash, compressive strength, density and water absorption are compliance with the standardof the interlock bricks. The compressive strength of brick at 28 days for the replacement ratio of fly ash to cement of0%, 10%, 20%, 30% are 6.0 MPa, 5.4 MPa, 5.0 MPa, 5.0 MPa respectively. In the same ratio, the test results of density of brick are 1,067, 1,670, 1,620, 1,600 kg/m3 respectively, water absorption are 8.77%, 9.18%, 9.64%, and 10.26% respectively.Based on the overall results of this study, the studied interlocking brick is able to use as the standard interlocking bricks which compressive strength over 2.5 MPa, water absorption is not over 15%

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Occurrence of Microplastics in Fish, That-Luang Swamp, Saysettha District, Vientiane capital

Chittaphone Banditvong, Ravikoun Vatthanavong, Bounphak Lobriayao Davone Keomany Department of Environmental Science, Faculty of Environmental Science, National University of Laos, P.O. Box 7322, E-mail:Chittaphone5029@gmail.com, Tel: 020 54110107

Abstract

That-Luang swamp is a place that the habitants nearby earn their living by fishery and harvest plats for consumption and to distribute in daily. It is also an area to accommodate the waste water which released from factories and Vientiane capital; consequently, microplastics might be one of the contaminants and it would be bio-accumulation on food chain of aquatic animals; while the citizen have earned their living includes: fishing, prawn, snail and collect plants to consume and vend at the market. Therefore, microplastics contaminable in aquatic animals could be bio-magnification via the food chain to the human body.

There are two main objectives in this research. Firstly, to study the physical quality which consist of colors, shapes and sizes of microplastics contaminants in three kinds of fish (including: small fish, tilapias and kind of flat fish). Secondly, to examine for microplastics species in that of the fish; the aquatic animal samples were carried out to extract the microplastic at the laboratory, then the colors, shapes, and sizes of the microplastic were analyzed by employing the Stereo Microscope; Finally, the species of microplastic were elucidated using Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR). According to the analysis result revealed that there are many microplastics contaminated in aquatic animals; we found 111 pieces of microplastic in a total of 12 fish, it had 6 colors including: black 44 (40%), red 27 (24%), blue 25 (23%), yellow 8 (7%), green (4%), and white 3 (3%); 3 microplastics shapes includes: fiber 56 (50%), sheet 52 (47%) and foam 3 (3%); the size of microplastics were range between 0.01µm – 0.65 µm, and 10 types of microplastics. As the results of the studies on both physicals and its species in three types of fish, the amount of contaminated microplastic was stratified from Henicorhynchus siamensis, Trichopodus trichopterus, Oreochromis niloticus  respectively.

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Quantification of Nitrite contaminated in pickled foods (Case study Phonsavarng village Chanthabuly district Vientiane capital)

Mingkhouan INTHAKESONE, Panomphone, CHANTHAKHOT, Bounphak LOBRIAYAO Department of Environmental Science, Faculty of Environmental Science, National University of Laos, P.O. Box 7322, E-mail: Dicaprio439@gmail.com, Tel & Fax: +856-21-770561

Abstract

In food industrial production, Nitrite has known as one of the popular food additives, especially in meat process. Since Nitrite has effects on human beings, it’s hazardous for consumers if they got a large amount of Nitrite such as: hypoxemia, liver cancer, gastric cancer, esophagus cancer and thyroid gland dysfunction. Nitrite was used as a food additive for characteristic pink color of cured meat, prevents spoilage bacteria and the growth of harmful bacterium called Clostidium botulinum which produces the Botulinum toxin. Therefore, customers mostly added Nitrite into the pickled foods, namely Salted dry meats, Sausages, Steam sausages and Pickled meats.

In this study has mainly 2 objectives in regards with: 1) determine the social values of pickled foods consumption in Phonsavarng village, Chanthabuly district, Vientiane Capital, and 2) Determination of Nitrite in high values of food consumption using colorimetric method and analyze via UV-visible Spectrophotometer.

According to the questioning consumers on the social values of pickled foods consumption in Phonsavarng village, the results indicated that most of the people prefer 4 types of pickled food (salted dry meat, sausages, steam pork sausage, and pickled pork). Furthermore, the pickled foods with highly social values were collected to examine the contaminated Nitrite, the results revealed that certain types of pickled foods stained with Nitrite and 1 types of food was non-detectable; as showed Salted dry beef was found 67.35 mg/kg, Sausage type: Sweet Sausage and Pickled Sausage were found 1.10 mg/kg and 11.03 mg/kg, respectively; Steam Pork Sausage was non-detectable and Pickle Pork was found 1.81 mg/kg. The contaminated Nitrite in pickled food stuffs were still under the CODEX standard which is 125 mg/kg. However, highly and continuously for daily consumption can be prone on chronic exposure; of which this may post a health risk effects on the consumer.