Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Effects of Prebiotic, Probiotic and Sybiotic Supplementation in Diet on growth Performance of Native Chickens

ໄພວອນ ໄຊຍະສານ, ວັນນະພອນ ພຸດທະນາ ແລະ ມາ​ລາ​ວັນ ຈິດ​ຕະ​ວົງ Phaivone SAIYASAN, Vannaphone PHOUTHANA and Malavanh CHITTAVONG ຄະ​ນະ​ກະ​ເສດ​ສາດ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ v.phouthana@nuol.edu.la, malavanc@yahoo.com

Abstract

Effects of prebiotic, probiotic and sybiotic supplementation in diet on growth performance of Native Chicken objective compared effects of prebiotic, probiotic and sybiotic supplementation in diet on growth performance of Native Chicken and effects of prebiotic, probiotic and sybiotic supplementation control E.coli, Salmonella and Cocclidiae in the chicken digestive tract. A total of 120-d-oldcommercial Native chickens were randomly allocated in to 9 dietary groups with 4 replicates; 1) control: basal diet, 2) basal diet plus prebiotic (0.2g/kg diet of Allium cepa L,)3 basal diet plus prebiotic (0. 4% diey of  Allium cepa L, 4) basal diet plus probiotic (0.1%g diet of Allium cepa L), 5) basal diet plus probiotic (0.15%g diet of Allium cepa L), 6) basal diet plus prebiotic and probiotic mixture (0.2% diet of Allium cepa L. and 0.1% of Bacillus amyloliquefaciens), 7) basal diet plus prebiotic and probiotic mixture (0.2% diet of Allium cepa L. and 0.15% of Bacillus amyloliquefaciens), 8) basal diet plus prebiotic and probiotic mixture (0.4%  diet of Allium cepa L. and 0.1% of Bacillus amyloliquefaciens), 9) basal diet plus prebiotic and probiotic mixture (0.4%  diet of Allium cepa L. and 0.15% of Bacillus amyloliquefaciens). Result showed that dietary treatments had no effect on final body weight (BW), weight gain, and average daily gain 1495. 75, 144 2.50, 1546.00 ,1406.75, 1521.75, 1516.00, 1538.25, 1500.00  and 1576.50 g were not significantly different between the treatments (P>0.05). Effects of prebiotic, probiotic and sybiotic supplementation feed intake, feed conversion ratio found that 12.70, 12.64, 13.30, 12.13, 13.01, 13.02, 13.47, 12.83 and 13.75 g/b/d and4.66b ,4.02a,  4.41ab, 4.49ab, 4.43ab, 4.24ab, 4.14ab, 4.23ab ແລະ 4.04a had decreased when compared with the control group. Furthermore, the organs and carcass weights (after slaughter, liver, gizzard, and breast fillet) were not significantly different between the treatments (P>0.05). But effects of supplementary (after pluck, heart, spleen, thigh and drumstick) were significantly different (P<0, 05. However, the total of E.coli, Salmonella and Cocclidiae had decreased when compared with the control group. Dietary supplementation of prebiotic, probiotic and sybiotic can be reduced the populations of unprofitable or potential pathogens (E.coli, Salmonella and Cocclidiae) compared with the control treatment.

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ຜົນຂອງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງໂປຼຕີນຈາກຫອຍໝັກປະສົມກັບ ໃບກະຖິນປົ່ນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄກ່ອີຢິບ

ສີພັນ ແສນວັນນະຄຳ ແລະ ມາລາວັນ ຈິດຕະວົງ ຄະ​ນະ​ກະ​ເສດ​ສາດ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ malavanc@yahoo.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການທົດລອງກ່ຽວກັບຜົນຂອງການໃຫ້ຫອຍໝັກ ແລະ ໃບກະຖິນປົ່ນ ຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄກ່ອີຢິບ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຽບທຽບການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຄຸນນະພາບຊາກ ແລະ ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊຶ່ງການທົດລອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຄະນະກະເສດສາດ ວິທະຍາເຂດນາບົງ, ໃຊ້ໄລຍະເວລາ 90 ວັນ. ໄກ່ທຸກໂຕໄດ້ໃຫ້ອາຫານແບບເຕັມທີ່. ອາຫານທຸກສູດໃນແຕ່ລະສິ່ງທົດລອງແມ່ນໄດ້ຈໍາກັດຄ່າໂປຼຕີນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນໃນລະດັບ 16% ໂດຍສຸມເຂົ້າແຜນງານທົດລອງແບບສຸມສົມບູນ ໃນບ໋ອກເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ສິ່ງທົດລອງ, ໄກ່ຈໍານວນທັງໝົດ 48 ໂຕ (12 ໂຕ/ສິ່ງທົດລອງ) ອາຍຸປະ ມານ 6 ອາທິດ, ມີນໍ້າໜັກເລີ່ມຕົ້ນລະຫວ່າງ 200-300 ກຣາມ/ໂຕ ໄກ່ທຸກໂຕໄດ້ລ້ຽງຂັງຄອກສູ່ພື້ນ. 

ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ອັດຕາການກິນໄດ້ລວມ (ຄິດໄລ່ເປັນທາດແຫ້ງ) ເຊິີ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (P<0.05) ມີຄ່າເທົ່າກັບ GS0=79.79, GS1=63.08, GS2=63.79, GS3= 59.74 ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ (ADG) ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ (P<0.05) ມີຄ່າເທົ່າກັບ GS0=13.65, GS1=10.50,  GS2=10.60, GS3=8.90 ຕາມລໍາດັບ. ສ່ວນອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍ້າໜັກໂຕ (FCR) ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (P>0.05) ດີ ກວ່າໝູ່ແມ່ນສິ່ງທົດລອງ GS1 ແລະ GS2 ເທົ່າກັບ 6.04 ແລະ 6.06 ຕາມລໍາດັບ ຕໍ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນສິ່ງທົດລອງ GS3 ເທົ່າກັບ 6.73 ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຄິດໄລ່ສະເພາະຄ່າອາຫານ ແລະ ແນວພັນແມ່ນ GS0 ມີກໍາໄລສູງກວ່າໝູ່ເທົ່າກັບ 46,267 ກີບ/ໂຕ ແລະ ຕໍ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນ GS3= 36,521 ກີບ/ໂຕ ແລະ ເມື່ອໄລລຽງເສດຖະກິດຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ແລະ ຫັກຄ່າແຮງງານອອກມີກໍາໄລ່ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ GS0=30,018 ກີບ/ໂຕ ແລະ ຕໍ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນ GS3= 20,273 ກີບ/ໂຕ. 

ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າໃນສິ່ງທົດລອງ GS2ໃຫ້ແຫຼ່ງໂປຼຕີນຈາກວັດຖຸດິບ (ຫອຍໝັກ 23% ແລະ ໃບກະຖິນປົ່ນໃນລະດັບ 6% ເປັນສ່ວນປະສົມ) ແມ່ນໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີ ກວ່າໝູ່ທາງດ້ານອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຄຸນນະພາບຊາກ ແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສາມາດໃຊ້ທົດແທນອາຫານສໍາເລັດຮູບເປັນການຊ່ວຍລົດຕົ້ນທຶນໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນອີຢິບໄດ້. 

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ຜົນຂອງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທາດຊີ້ນຈາກໃບມັນຕົ້ນບົດ ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກຢີສ ຕໍ່ກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄກ່ພື້ນເມືອງ

ມາລາວັນ ຈິດຕະວົງ, ສົມຈິດ ພວງລະສອນ ແລະ ຄຳ ພົມ​ມະ​ຈັນ ຄະ​ນະ​ກະ​ເສດ​ສາດ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ malavanc@yahoo.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ຜົນຂອງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທາດຊີ້ນຈາກໃບມັນຕົ້ນບົດ ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກຢີສ ຕໍ່ກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄກ່ພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ສົມທຽບການກິນໄດ້, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອັດ​ຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນ້ຳໜັກ. ການທົດລອງໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຢູ່ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍ​ໃຊ້ເວລາ 90 ວັນ. ໄກ່ທົດລອງແມ່ນໄດ້ໃຫ້ອາຫານແບບເຕັມທີ່. ອາ​ຫານ​ແຕ່​ລະ​ສູດແມ່ນໄດ້ຈໍາກັດລະ​ດັບ​ທາດ​ຊີ້ນໃຫ້​ມີ​ລະ​ດັບ 15%. ຮູບ​ແບບ​ງານ​ທົດ​ລອງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ແບບ​ສຸ່ມ​ສົ​ມ​ບູນ​ໃນ​ບ​ຣ໋ອກ ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ສິ່ງທົດລອງ, ໄກ່ຈໍານວນທັງໝົດ 48 ໂຕ (12 ໂຕ/ສິ່ງທົດລອງ) ໄກ່ມີອາຍຸປະມານ 8 ອາທິດ, ມີນໍ້າໜັກເລີ່ມຕົ້ນລະຫວ່າງ 388 – 612 g/ໂຕ, ວິທີການລ້ຽງແມ່ນລ້ຽງແບບຂັງຄອກ. 

        ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ: ແຕ່​ລະ​ສິ່ງ​ທົດ​ລອງ​ແມ່ນມີອັດຕາການກິນໄດ້ລວມ, ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ມື້ (ADG), ອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍ້າໜັກໂຕ (FCR) ບໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (P>0.05) ດີກວ່າໝູ່ແມ່ນສິ່ງທົດລອງ T2 ເທົ່າກັບ 4.9 ແລະ ຕໍ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນສິ່ງທົດລອງ T0 ເທົ່າກັບ 5.1 ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້​ວ່າ: ໃນສິ່ງທົດລອງ T2 ທີ່ໃຫ້ແຫຼ່ງທາດຊີ້ນຈາກວັດຖຸດິບ (ໃບມັນຕົ້ນບົດໃນລະ ດັບ 9% ເປັນສ່ວນປະສົມ) ແມ່ນເຮັດ​ໃຫ້​ໄກ່ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ​ດີ ແລະ ມີ​ອັດ​ຕາ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ອາ​ຫານ​ມາ​ເປັນ​ນ້ຳ​ໜັກ​ທີ່​ດີ.