Categories
ສາຍສັງຄົມ

ຄວາມທ້າທາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ບ້ານຫາງລ້ອງ, ເມືອງຊໍາໃຕ້, ແຂວງຫົວພັນ

ປອ. ນ. ສົມຄິດ ບູລິດໍາ ເບີໂທ : 020 2243 9023 ອີເມວ: somkhit@nuol.edu.la.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການສຶກສາຄວາມທ້າທາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວກະສິ ກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ບ້ານຫາງລ້ອງ, ເມືອງຊໍາໃຕ້, ແຂວງຫົວ  ພັນປະກອບດ້ວຍ 2 ຈຸດປະສົງຄື: 1. ສຶກສາສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫາງລ້ອງ; 2. ສຶກສາເຖິງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບຕົວຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫາງລ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ. ໂດຍໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງ 84 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາ 100% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ.ຜົນຂອງການສຶກສາພົບວ່າ: ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຝົນຕະຫຼອດເຖິງຮູບແບບການກະຈາຍຂອງຝົນ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງຝົນໄດ້ມີຜົນຕໍ່ຜົນຜະລິດເຂົ້າ. ຜົນຜະລິດເສຍໃນລະດັບກາງແມ່ນ 45% ເສຍຫາຍສູງສຸດແມ່ນ >70%. ຜົນກະທົບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດກໍຄືການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາ ຊົນຜູ້ທຸກຍາກຍິ່ງປະສົບກັບບັນຫາໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ສະນັ້ນ, ການປັບຕົວເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການ ດໍາລົງຊີວິດ. ການປັບຕົວຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫາງລ້ອງແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຮັດນາແຊງ, ການລ້ຽງສັດ, ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ການຕໍ່າຫູກ, ລ້ຽງມ້ອນ, ການປູກພືດທາດແປ້ງສໍາຮອງ, ເປັນກໍາມະກອນຊົ່ວຄາວ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງວ່າວິທີການປັບຕົວທີ່ກ່າວມາສ່ວນໜຶ່ງຍັງເປັນວຽກກະສິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຕ່ກໍສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂາຍສັດລ້ຽງ ແລະ ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ທ່າແຮງໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ, ຍັງບໍ່ທັນມີຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃນການປັັບຕົວທີ່ໂດດເດັ່ນ ຊຶ່ງເປັນພຽງແຕ່ການໜູນໃຊ້ແບບວິທີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາເທົ່ານັ້ນ. ທາງລັດຖະບານ ແລະ ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍັງມີງົບປະມານຈໍາກັດໃນການທຸ້ມເທໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ.