Categories
ສາຍສັງຄົມ

ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານສາກົກ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ

ຂຽນໂດຍ: ນາງ ກັນຫາ ແສງມະນີ ໂທລະສັບ: 020 5685 6919 ອີເມວ: kanha SENGMANY@yahoo.com

ບົດ​ຄັດຫຍໍ້

ສໍາລັບການສຶກສາໃນເລື່ອງກ່ຽວກັບ “ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານສາກົກ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ” ຜູ້ສຶກສາໄດ້ຕັ້ງຈຸດປະສົງໄວ້ດັ່ງນີ້   1. ສຶກສາປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນສະ ທ້ອນຕໍ່ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາໃນຂອບເຂດບ້ານສາກົກ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ 2. ສຶກສາຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານສາກົກ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງມີວິທີການສຶກສາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ  ຄຸນນະພາບ, ຜົນຂອງການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ມີຄື: 

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ກະສິກໍາມີປັດໄຈດ້ານກາຍະພາບຄື: ລັກສະນະພູມສັນຖານ, ປະລິມານນໍ້າຕາມແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ, ສະພາບຟ້າອາກາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ນອກນີ້ກໍມີປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດເຖິງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຄືຂະໜາດຂອງການນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນຕ່າງກັນ, ແນວທາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຂອງເອກະຊົນໂດຍມີລັດຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ໄຟຟ້າຂອງລັດ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ, ປະຊາກອນ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ ປະລິມານຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກແຫຼ່ງພື້ນທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດບ້ານສາກົກ, ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນ. ປັດໄຈດ້ານການຍ້າຍຖິ່ນມີຜົນຕໍ່ ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິິກໍາໃນເຂດບ້ານສາກົກ ແມ່ນການຍ້າຍອອກໄປບ່ອນອື່ນ ແລະ ຍ້າຍເຂົ້າມາແມ່ນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ.ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານສາກົກ ມີທັງດ້ານບວກ: ແມ່ນສາມາດສ້າງລາຍຮັບຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຄວາມສາມາດຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ, ຊື້ອຸປະກອນມາຮັບໃຊ້ຊີວິດຂອງຄົນໃນຄົວເຮືອນ, ປະຊາຊົນມີການພົວພັນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ານລົບຄື: ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບມີການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນໃນປັດຈຸບັນຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊັ່ນດ້ານສະບຽງອາຫານສູງຂຶ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາກໍຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກລາຍຮັບທີ່ໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ເພີ່ມສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນໃນຄອບຄົວແມ່ນສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສະສົມເປັນທຶນແຮໄວ້ມີເງິນພຽງພໍໃຊ້ ແລະ ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ.