Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Applied Finite Difference Method and Steady State for Groundwater Flow Modeling Phukham area, Xaysomboun Province, Lao PDR

S.Phoummixay1*, P.Sengprachanh2, Guillermo III Quesada Tabios3 1,2Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, National University of Laos, 3Professor, Institute of Civil Engineering and Director of National Hydraulic Research Center, University of the Philippines, Diliman,Quezon City, Philippines 1101 *Corresponding author, E-mail: phoummixay2011@gmail.com

Abstract

Groundwater modeling is a common approach of conducting on groundwater flow and contaminant transport simulation. Consequently, in order to understand the behavior of groundwater flow. Therefore, the objective of this study is to establish and develop conceptual model of groundwater at Phukham Copper – Gold operations mining and simulate the steady state flow modeling. Groundwater Modeling System (GMS) 6.5 software was applied using MOFLOW Package which employ advanced mathematics as Finite Difference Method (FDM). Steady State Flow model was set up and calibrated within target ± 2 meters; then the model was run in MOFLOW in order to obtain acceptable observed and simulated hydraulic head by adjusting hydraulic conductivities and recharge values. Recharge rate was adjusted between 2% to 12% from annual rainfall 0.00475 m/d and it was found out to be 7.22 % or 0.000343 m/d. Model has come up with reasonable result of each scenario. Hence, root mean square error of steady state: layer1, layer 2, layer3 and layer4 are 1.840 m, 1.767 m, 1.963 m and 0.574 m, respectively. The coefficient of determination of steady state for layer1, layer2, layer3 and layer4 are 0.965, 0.96, 0.959 and 0.985, respectively

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ການ​ປະ​ເມີນ ແລະ ຕິດ​ຕາ​ມ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ຂອງນ້ຳ​ເປື້ອນ ແລະ ນ້ຳ​ໃຕ້​ດິນ​ຂອງສາມບໍ່​ບຳ​ບັດ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ຫຼັກໃນ​ເຂດ​ແຫຼມ​ອິນ​ດູ​ຈີນ

ເພັດ​ຍະ​ສອ​ນ ໄຊ​ປັນ​ຍາ1*, ຈິ​ໂ​ຣະ ຕາ​ເກະ​ມູ​ຣະ2, ຊາດ ຈ່ຽມ​ໄຊ​ສີ3, ຮູນ ຊຽງ​ເຮັງ4, ອຽບ ແກ້ວວົງສາ1, ສົມສະໜຸກ ສີລິບຸນທັນ1, ​ສູນ​ທອນ ນວນ​ທະ​ລັງ​ສີ1, ວອນ​ເພັດ ແກ້ວຫຼວງ​ເດດ1 Phetyasone Xaypanya1*, Jiro Takemura2, Chart Chiemchaisri3, Hul Seingheng4, Iep Keovongsa1, Somsanouk Silibounthan1, Sounthone Nuanthalangsy1, Vonephet Keoluangdeth1

ບົດຄັດຍໍ້

​ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ຕົວຢ່າງນ້ຳເປືອນ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ແມ່ນເກັບຈາກສາມສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫຍ່ໃນສາມປະເທດເຂດແຫຼມອິນດູຈີນ, ລວມມີ ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອນົນທະບູລີທີ່ແຂວງນົນທະບູລີເຂດກຸງເທບ ປະເທດໄທ, ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອດັງກໍນະຄອນພະນົມເປັນ ປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ 32 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາວ. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ສະເໜີຜົນທີ່ລວມທັງ ຜົນການກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຜົນການທົດລອງທີ່ດຳເນີນການໃນສະໜາມ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ໃນການສຶກສາ. ປັດໄຈວັດແທກເກືອບທັງໝົດຂອງນ້ຳເປື້ອນຈາກສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທາດ Cl, TDS, BOD5, and COD.  ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອນົນທະບູລີ ແລະ  ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອດັງກໍ ແມ່ນມີຄ່າສູງໃກ້ຄຽງກັນໃນບາງຈຸດ ສ່ວນ ສະໜາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ 32 ແມ່ນມີຄ່າຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ ເນື່ອງຈາກຄວາໜາຂອງຊັ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຕ່ຳ ເມື່ອທຽບໃສ່ອີກສອງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ. ໃນບັນດາປັດໄຈວັດແທກພື້ນຖານແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການເຊັ່ນວ່າມີຄ່າສູງໃນລະດູແລ້ງແລະ ຕ່ຳໃນລະດູຝົນ ຍົກເວັ້ນຄ່າວັດແທກຂອງ DO ແລະ ORP ທີ່ມີຄ່າສູງໃນຊ້ວງລະດູຝົນ, ແລະ ມີຄ່າກົງກັນຂ້າມໃນ​​ຕົວຢ່າງນ້ຳໃຕ້ດິນ. ​ນອກນີ້ ໃນບາງໂລຫະໜັກກໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕາມລະດູການ ເຊີ່ງມີທາດ As, Pb, Cd, Cr ແລະ Zn. ໂດຍລວມແລ້ວຄວາມເຂັ້ມຂູ້ນຂອງບັນດາປັດໄຈວັດແທກ ແມ່ນມີການເພີ່ມຂື້ນສຳຫຼັບ​​ປັດໄຈພື້ນຖານ ແລະ ລຸດລົງສຳຫຼັບບັນດາທາດໂລຫະໜັກ.