Categories
ສາຍສັງຄົມ

ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ.ລາວ ກໍລະນີສຶກສາ: 3 ເຂດທ່ອງທ່ຽວຕົ້ນຕໍ

ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ1; ບົວດໍາແສງຄໍາຄຸດລາວົງ2; ພັນປະກິດອ່ອນພັນດາລາ3; ກົງໃຈ ສິນໂນລັກ4 1ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1vlatsamy@yahoo.co.uk 2Buadam61@gmail.com 3o.phanhpakit@gmail.com 4sinnoluc@gmail.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າໃນຄັ້ງ​ນີ້ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອສຶກສາສະພາບທົ່ວໄປຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮູບແບບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະບັນຫາອຸປະສັກໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ, ປຽບທຽບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານການຝຶກອົບຮົມແລະດ້ານການຍົກລະດັບການສຶກສາຂອງອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວໂດຍແຍກຕາມປະເພດອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວແລະປຽບທຽບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານການຝຶກອົບຮົມແລະດ້ານການຍົກລະດັບການສຶກສາໂດຍແຍກຕາມທີ່ຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະເຂດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວໃນສປປລາວ. ການ​ສຶກສາ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ນໍາໃຊ້​ວິທີ​ການ​ສຶກສາ​ແບບສຳຫຼວດ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ກຸ່ມ​ຕົວຢ່າງ​ທັງ​ໝົດ 156 ​ບໍລິສັດ, ​ໃນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​​​ແມ່ນ​ໃຊ້​ສະຖິຕິ​ພັນ​ລະນາ​ແລະ​ສະຖິຕິ​ອ້າງ​ອີງດ້ວຍ​ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໃນ​ລັກສະນະ​ຄວາມ​ຖີ່, ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ, ການ​ທົດ​ສອບ​ສົມມຸດ​ຖານ t-test ແລະ One way ANOVA.      ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ:​ ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍ ​​ເປັນບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ເປັນ​ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບໂຮງແຮມ-ຣີສອດ, ມີຈໍານວນພະນັກງານຕໍ່າກວ່າ 20 ຄົນ, ມີ​ໄລຍະດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 5-10 ປີ, ການຮັບພະນັກງານສະເລ່ຍຕໍ່ປີແມ່ນ 1-2 ຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ມີງົບປະມານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນແຕ່ລະປີຕໍ່າກວ່າ 5% ຂອງງົບດໍາເນີນງານ.ລັກສະນະການ​ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນຜູ້ບໍລິຫານສ່ວນຫຼາຍເຄີຍເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ 1-2 ຄັ້ງ, ​ວິທີພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ​ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ​ ​ຊ່ວງເດືອນທີ່ເໝາະສົມໃນການໃຊ້ຝຶກອົບຮົມຈະແມ່ນລະຫວ່າງເດືອນ 7 ຫາເດືອນ 9,ຈໍານວນມື້ທີ່​ເໝາະ​ສົມໃນ​ການ​ໃຊ້​ຝຶກ​ອົບຮົມໃນໄລຍະ 3 ຫາ 5 ມື້ ​ແລະອຸປະສັກຫຼືຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນແມ່ນຍ້ອນບັນຫາພາລະໜ້າວຽກຫຼາຍ.ລະດັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ​ຝຶກ​ອົບຮົມຂອງ​ຜູ້​ບໍລິຫານສໍາລັບໝວດບໍລິຫານທຸລະກິດແມ່ນ​​ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ​ຝຶກ​ອົບຮົມໃນພາບລວມສະເລ່ຍ​ໃນ​ລະດັບ​ຫຼາຍ; ສໍາລັບ    ໝວດພາສາຕ່າງປະເທດແມ່ນ​​ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ​ຝຶກ​ອົບຮົມໃນພາບລວມສະເລ່ຍ​ໃນ​ລະດັບ​ປານກາງແລະສໍາລັບ​ໝວດທັກສະວິຊາສະເພາະແມ່ນ​​ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ​ຝຶກ​ອົບຮົມໃນພາບລວມສະເລ່ຍ​ໃນ​ລະດັບ​ຫຼາຍ​. ສາຂາ​ວິຊາ​ທີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ໂດຍ​ລຽງລຳດັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ສະ​ເລ່ຍ​ແຕ່ຫຼາຍຫາໜ້ອຍມີ​ຄື: ການ​ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຫຼາຍທີ່ສຸດ; ພາສາ​ອັງກິດສໍາລັບທຸລະກິດ,​ ການບໍລິຫານ​ການຕະຫຼາດ, ການ​ບໍລິຫານການ​ໂຮງ​ແຮມລະດັບຫຼາຍ, ການບັນຊີ,ບໍລິຫານການ​ເງິນແລະການ​ບໍລິຫານ​ບຸກຄະລາ​ກອນຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍ​; ການ​ບໍລິຫານການຂົນສົ່ງຢູ່ໃນລະດັບປານກາງເທົ່ານັ້ນ.ຜົນ​ຂອງການ​ທົດ​ສອບ​ສົມມຸດ​ຖານ​ໂດຍ​ຈຳ​ແນ​ກຕາມ​ຕາມປະເພດອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວແລະທີ່ຕັ້ງຂອງອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວຂອງ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ເຫັນ​ວ່າ: ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຢູ່ໃນປະເພດອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ່າງກັນຈະມີຄວາມຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມໃນສາຂາວິຊາໝວດບໍລິຫານທຸລະກິດແລະໃນສາຂາວິຊາໝວດພາສາຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ95%, ຄວາມຕ້ອງການຍົກລະດັບໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆສ່ວນຫຼາຍແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ99%; ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຢູ່ໃນທີ່ຕັ້ງຂອງອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ່າງກັນຈະມີຄວາມຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມໃນສາຂາວິຊາໝວດບໍລິຫານທຸລະກິດແລະໃນສາຂາວິຊາໝວດພາສາຕ່າງປະເທດຕ່າງໆສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%. ຄວາມຕ້ອງການຍົກລະດັບໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

Categories
ສາຍສັງຄົມ

ສຶກສາໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຈີນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ ແບບຍືນຍົງ

ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ1; ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ2; ຈິນດາວົງ ໄຊຍະສິນ3; ບຸດສະບາແພງດວງ4; ພູລັດສະໝີ ເພັດທະນູລັດ5 1ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1vlatsamy@yahoo.co.uk 2x.sithixay@gmail.com 3chindavongsa@yahoo.fr 4b.phengdouang@nuol.edu.la 5phoulathsamee@gmail.com

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາຮູບແບບລັກສະນະຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈີນທີ່ລົງທຶນຢູ່ ສປປ.ລາວ, ສຶກສາຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ມີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດາທີ່ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນຢູ່ ສປປ.ລາວ ແລະ ສຶກສາສະພາບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງນັກລົງທຶນຂອງຈີນຢູ່ ສປປ.ລາວ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບສຳຫຼວດໂດຍນໍາໃຊ້ກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງໝົດ 100 ບໍລິສັດ, ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ແລະ ສະຖິຕິອ້າງອີງດ້ວຍການແປຄວາມໝາຍໃນລັກສະນະຄວາມຖີ່, ຄ່າສະເລ່ຍ, ການທົດສອບສົມມຸດຖານ One way ANOVA.      ຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນວ່າ: ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂະແໜງການຄ້າ, ແມ່ນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ,  ມີຈໍານວນພະນັກງານຕໍ່າກວ່າ 10 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການສ່ວນຫຼາຍເປັນເພດຊາຍ, ມີອາຍຸຢູ່ລະຫວ່າງ 30-39 ປີ, ມີລະດັບການສຶກສາຈົບມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ມີປະສົບການໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລະຫວ່າງ 1-5 ປີ. ລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນຢູ່ລາວຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໃນດ້ານເສດຖະກິດໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບປານກາງ, ດ້ານການເມືອງໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບຫຼາຍ, ດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບປານກາງ ແລະ  ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມີປະເທດ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບປານກາງ. ຜົນຂອງການທົດສອບສົມມຸດຖານໂດຍຈຳແນກຕາມຕາມປະເພດທຸລະກິດ, ຂະໜາດວິສາຫະກິດ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການເຫັນວ່າ:  ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກິດທີ່ຕ່າງກັນຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ທັງໝົດທຸກດ້ານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ມີຂະໜາດວິສາຫະກິດທີ່ຕ່າງກັນ ຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຍົກເວັ້ນໃນດ້ານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມີປະເທດ ຈະແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ມີລະດັບການສຶກສາແຕກຕ່າງກັນຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ທັງໝົດທຸກດ້ານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີ່ມີໄລຍະເວລາດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຕ່າງກັນຈະມີລະດັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍືນຍົງ ທັງໝົດທຸກດ້ານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%. 

Categories
ສາຍສັງຄົມ

Technical Inefficiency of the Manufacturing Sector in Laos: A Case Study of Firm Survey

Vanxay Sayavong, Researcher, National Institute for Economic Research (NIER), Vientiane, Laos. Email: sai.vanxay48@gmail.com

Abstract

This study assesses the technical efficiency of the production of the Lao manufacturing industry based on a firm survey. 974 manufacturing firms in the Economic Census Survey in 2012/13 were used for the analysis with the help of Stochastic Frontiers Analysis (SFA). The study argues that Laos can further develop the manufacturing industry in the future since its share in GDP is currently small. Improving technical efficiency is crucial to develop the manufacturing industry in the future. The firms in the survey achieved only 61.1 percent of their full potential in the efficiency component, indicating that there is significant room for improvement. To this end, this study proposes that short-term policy interventions should prioritise the introduction of an accounting system and credit access to manufacturing firms, and human resource development and increased market access are considered the medium- and long-term policy recommendations.

Categories
ສາຍສັງຄົມ

Estimating the potential impacts of WTO accession on Lao economy: Revisited

Phouphet Kyophilavong Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos Email: Phouphetkyophilavong@gmail.com Jong-Hwan Ko Department of International and Area Studies Pukyong National University, Busan, Korea Email: jonghko@pknu.ac.kr Yan Tan China-ASEAN Research Center Guangxi University for Nationalities Email: tinatan1129@gmail.com

Abstract

The objective of this paper is to re-estimate the potential impact of WTO accession on Lao economy used the GTAP model. This study was different from the previous study. First, this paper considered the improvement of trade facilitation from the WTO accession. In addition, this paper also considered the increasing FDI, and increase technical transfer/productivity from the WTO accession. Our finding showed that the WTO accession will increase real GDP, welfare. However, WTO accession will lead to increase trade deficits, surprisingly the trade deficit will be declined. There are negative and positive impacts on output. The demand for skilled labor and un-skilled labor will also increase. The poverty will be reduced from the WTO accession.