Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

Occurrence of Microplastics in Fish, That-Luang Swamp, Saysettha District, Vientiane capital

Chittaphone Banditvong, Ravikoun Vatthanavong, Bounphak Lobriayao Davone Keomany Department of Environmental Science, Faculty of Environmental Science, National University of Laos, P.O. Box 7322, E-mail:Chittaphone5029@gmail.com, Tel: 020 54110107

Abstract

That-Luang swamp is a place that the habitants nearby earn their living by fishery and harvest plats for consumption and to distribute in daily. It is also an area to accommodate the waste water which released from factories and Vientiane capital; consequently, microplastics might be one of the contaminants and it would be bio-accumulation on food chain of aquatic animals; while the citizen have earned their living includes: fishing, prawn, snail and collect plants to consume and vend at the market. Therefore, microplastics contaminable in aquatic animals could be bio-magnification via the food chain to the human body.

There are two main objectives in this research. Firstly, to study the physical quality which consist of colors, shapes and sizes of microplastics contaminants in three kinds of fish (including: small fish, tilapias and kind of flat fish). Secondly, to examine for microplastics species in that of the fish; the aquatic animal samples were carried out to extract the microplastic at the laboratory, then the colors, shapes, and sizes of the microplastic were analyzed by employing the Stereo Microscope; Finally, the species of microplastic were elucidated using Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR). According to the analysis result revealed that there are many microplastics contaminated in aquatic animals; we found 111 pieces of microplastic in a total of 12 fish, it had 6 colors including: black 44 (40%), red 27 (24%), blue 25 (23%), yellow 8 (7%), green (4%), and white 3 (3%); 3 microplastics shapes includes: fiber 56 (50%), sheet 52 (47%) and foam 3 (3%); the size of microplastics were range between 0.01µm – 0.65 µm, and 10 types of microplastics. As the results of the studies on both physicals and its species in three types of fish, the amount of contaminated microplastic was stratified from Henicorhynchus siamensis, Trichopodus trichopterus, Oreochromis niloticus  respectively.

Categories
ສາຍທຳມະຊາດ

ການສຶກສາການປົນເປື້ອນຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກໃນແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ດິນຕະກອນ ບໍລິເວນບຶງທາດຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວິມາລາ ອາລຸນ; ພຸດຄຳ ສິງພາຈອນ; ບຸນພັກ ລໍເບຣຍຢາວ; ດາວອນ ແກ້ວມະນີ ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ຊາດ Vimala.aroune20@gmail.com; Phoutkhamsk@gmail.com

ບົດຄັດຍໍ້

(ປະມານ 20% ຂອງຊະນິດໄມໂຄຣ ພລາສຕິກທັງໝົດໃນນ້ຳ.  ສ່ວນປະລິມານໄມໂຄຣພລາສຕິກໃນຕົວຢ່າງດິນຕະກອນທັງໝົດຈາກ 5 ຈຸດ ແມ່ນປະກອບມີ 231 ອັນ ໂດຍພົບຫຼາຍສຸດຈຸດທີ 1 ມີ 73 ການສຶກສາການປົນເປື້ອນຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກໃນນ້ຳ ແລະ ດິນຕະກອນ ບໍລິເວນເຂດບຶງທາດຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 2 ຈຸດປະສົງເພື່ອ: 1) ເພື່ອສຶກສາປະລິມານທາງດ້ານກາຍະພາບ (ສີ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດ) ຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກທີ່ປົນເປື້ອນໃນນໍ້າ ແລະ ດິນຕະກອນ ໃນບໍລິເວນເຂດບຶງທາດຫຼວງ; 2) ເພື່ອສຶກສາຫາຊະນິດຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກທີ່ປົນເປື້ອນໃນນໍ້າ ແລະ ດິນຕະກອນ ໃນບໍລິເວນເຂດບຶງທາດຫຼວງ ໂດຍໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳ (250 mL) ແລະ ດິນຕະກອນ (150 g) ແບບເຈາະຈົງ (Purposive sampling) ໃນຈຸດຕຳແໜ່ງພິກັດດຽວກັນ, ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງລະ 5 ຈຸດ. ໃນການວິເຄາະຫາປະລິມານທາງກາຍະພາບຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກແມ່ນໃຊ້ວິທີການສ່ອງຜ່ານກ້ອງ Stereo microscopes-Stemi 508 ແລະ ວິເຄາະຫາຊະນິດຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການດ້ວຍເຄື່ອງມື (FT-IR).ຜົນຈາກການສຶກສາພົບວ່າ: ປະລິມານໄມໂຄຣພລາສຕິກໃນຕົວຢ່າງນ້ຳທັງໝົດຈາກ 5 ຈຸດແມ່ນມີທັງໝົດ 124 ອັນ ແລະ ເຫັນໄດ້ວ່າມີໄມໂຄຣພລາສຕິກຫຼາຍສຸດຢູ່ຈຸດທີ 5 ມີ 42 ອັນ, ສ່ວນພົບໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ຈຸດທີ 1 ມີ 11 ອັນ; ໃນນັ້ນຮູບຮ່າງຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກທີ່ວິເຄາະໄດ້ພົບວ່າ: ມີ 6 ຮູບແບບ, ມີ 5 ສີ, ຂະໜາດມີ 5 ລະດັບ ແລະ  ຊະນິດຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກມີ 8 ຊະນິດ, ໂດຍພົບຫຼາຍສຸດແມ່ນໂພລີເອສເທີ (Polyesterອັນ ແລະ ພົບໜ້ອຍສຸດຈຸດທີ 3 ມີ 24 ອັນ; ໃນນັ້ນຮູບຮ່າງຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກທີ່ວິເຄາະໄດ້ພົບວ່າ: ມີ 7 ຮູບແບບ, ມີ 4 ສີ, ຂະໜາດມີ 5 ລະດັບ ແລະ  ຊະນິດມີ 3 ຊະນິດ ໂດຍພົບຫຼາຍແມ່ນຊະນິດໂພລີເອມາຍດ໌-6 (Polyamide-6) ກວມເອົາ 50% ຂອງຊະນິດໄມໂຄຣພລາສຕິກທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພົບເຫັນວ່າມີປະລິມານຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ທັງໃນນໍ້າ ແລະ ດິນຕະກອນ ເຊິ່ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກອາດຈະມາຈາກການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳທີ່ປ່ອຍ ມາຈາກໂຮງງານ, ໂຮງໝໍ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ. ນອກນັ້ນ, ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກລົງໃນແຫຼ່ງນ້ຳໂດຍກົງນັ້ນ ຖ້າຫາກເປັນພລາສຕິກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະກໍໃຫ້ເກີດການສະສົມຢູ່ໃນແຫຼ່ງນ້ຳເປັນເວລາດົນ ແລະ ສາມາດເກີດປະຕິກິລິຍາອອກຊິເດເຊິນ Photo biodegradables ໄດ້ເມືື່ອພລາສຕິກທີ່ຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍນັ້ນກະທົບກັບແສງຈຶ່ງກາຍໄປເປັນໄມໂຄຣພລາສຕິກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເກີດການສະສົມຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້.